Συμβουλές για την αποφυγή προβλημάτων στο σύστημα συμπλέκτη

Συμβουλές της LuK για την αποφυγή προβλημάτων στο σύστημα συμπλέκτη

Αιτίες/υποδείξεις σημαντικών προβλημάτων:

 • Βολάν

Η επιφάνεια τριβής του βολάν η οποία έρχεται σε επαφή με το δίσκο του συμπλέ- κτη, μπορεί να εμφανίσει σημάδια φθοράς μετά από πολλά χιλόμετρα. Χαρακιές, λείανση της επιφάνειας ή και ίχνη υποδεικνύουν πως το βολάν έχει υπερθερμαν- θεί και πως τέτοια χαρακτηριστικά πρέπει να αφαιρεθούν από την επιφάνεια του, αλλά ποτέ πέραν των ανοχών του κατασκευαστή. Είναι πολύ σημαντικό παρολ’αυ- τά να αφαιρείται η ίδια ποσότητα υλικού από την επιφάνεια στερέωσης. Μ' αυτή τη ευκαιρία ελέγξτε και τα δόντια του βολάν.

 • Βολάν διπλής μάζας/DFC

  • Κατά την τοποθέτηση πρέπει να χρησιμοποιηθούν οπωσδήποτε νέες βίδες συγκράτησης, επειδή πρόκειται για βίδες διαστολής.
  • Χρησιμοποιημένα εξαρτήματα δεν μπορούν να τοποθετηθούν πλέον (η φωλιά του ρουλεμάν μπορεί να έχει υποστεί ζημιά λόγω της φθοράς στα εξαρτήματα ένωσης).
  • Καθαρίστε την επιφάνεια τριβής του συμπλέκτη πριν την τοποθέτηση του με απολιπαντικό μέσο.
  • Προσέξτε τη σωστή απόσταση μεταξύ των αισθητήρων στροφών και των πεί- ρων σηματοδότη του βολάν διπλής μάζας.
  • Δεν επιτρέπεται επεξεργασία της επιφάνειας τριβής του βολάν διπλής μάζας.
  • Η χρήση λάθος βιδών συγκράτησης του πλατό προκαλεί θορύβους ή βλάβη του εξαρτήματος (χαρακιές στην επιφάνεια του βολάν). Επιπλέον πρέπει να προσέ- ξετε, ώστε οι πείροι προσαρμογής να μην πιεστούν παραπάνω από ότι πρέπει επειδή αυτό οδηγεί επίσης στα προηγουμένως αναφερθέντα προβλήματα.
  • Ελέγξτε τον αισθητήρα Άνω Νεκρού Σημείου για πιθανές ζημιές
  • Κατά την τοποθέτηση του βολάν διπλής μάζας σε μοντέλα BMW πρέπει να προ- σέξετε οπωσδήποτε ώστε η έδραση του αισθητήρα να γίνεται στην ένωση του στροφαλοφόρου άξονα, επειδή διαφορετικά προκαλείται ακανόνιστη λειτουρ- γία του κινητήρα.
  • Σε οχήματα Mercedes-Benz με βολάν διπλής μάζας χρησιμοποιείται ένας πεί- ρος προσαρμογής, του οποίου η τοποθέτηση είναι επίσης απολύτως απαραίτη- τη.

Σημειώσεις

Σε διάφορους κατασκευαστές και μοντέλα επιτρέπονται τα παρακάτω και δεν έχουν καμία επίδραση στην λειτουργία των εξαρτημάτων του συμπλέκτη:
 • Είναι επιτρεπτή η μικρή αξονική ανοχή μεταξύ δευτερεύοντος και πρωτεύοντος συγκροτήματος.
 • Το δευτερεύον εξάρτημα μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από τον άξονα του όταν δεν υπάρχει φορτίο αλλά δεν επανέρχεται στην αρχική θέση από μόνο του.
 • Είναι πιθανόν να υπάρχουν ίχνη λιπαντικού στην πίσω πλευρά του βολάν διπλής μάζας (πλευρά κινητήρα) από τις τάπες στεγανοποίησης προς τα έξω.
 • DFC Volkswagen: Είναι σημαντικό να σημειώσετε τη σωστή ευθυγράμμιση του καλύμματος του συμπλέκτη με το Βολάν Διπλής Μάζας, (οι 2 γραμμές στο καλύμμα του συμπλέκτη πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την γλώσσα στο βολάν διπλής μάζας)!
 • Ρουλεμάν-οδηγός (οδηγός πριζ-ντιρέκτ)

Μικρό σε μέγεθος, αλλά πολύ σημαντικό σε περίπτωση βλάβης: Όταν κολλάει, δεν είναι δυνατή η αποσύμπλεξη. Προκαλεί θορύβους και οδηγεί σε γωνιακή μετατόπιση και συνεπώς στην καταστροφή του δίσκου του συμπλέκτη.

Αν δεν υπάρχει ρουλεμάν-οδηγός προκαλείται παλινδρόμηση του άξονα εισόδου κιβωτίου ταχυτήτων και καταστροφή του αποσβεστήρα κραδασμών στρέψης και του ρουλεμάν του άξονα εισόδου κιβωτίου ταχυτήτων.

Το σετ ρουλεμάν-οδηγού μπορεί να παραγγελθεί με τον κωδικό: 400 1000 10!

 • Τσιμούχες στεγανότητας

Οι διαρροές λιπαντικού μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στο συμπλέκτη. Ελαφρά ίχνη γράσου ή λαδιού επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του συμπλέ- κτη. Ίχνη λαδιού στη χελώνα ή στον συμπλέκτη δηλώνουν, ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντικατασταθούν όλες οι τσιμούχες.

Σε παλαιότερα οχήματα με πολλά διανυθέντα χιλιόμετρα πρέπει γενικά να αντικα- τασταθούν οι τσιμούχες προληπτικά. Κύριες αιτίες βλάβης του συμπλέκτη είναι όπως και πριν μη στεγανές τσιμούχες.

Σε αυτοκίνητα μάρκας VW, μια μικρή τσιμούχα που συχνά παραβλέπεται είναι η τσιμούχα στον άξονα εισόδου κιβωτίου. Ο άξονας εισόδου είναι κοίλος ώστε να μπορεί να εφαρμόσει το ωστήριο για το σύστημα αποσύμπλεξης του συμπλέκτη.

 • Δίσκος συμπλέκτη

Παρόλο που κάθε συμπλέκτης ελέγχεται για σωστή λειτουργία πριν φύγει από το εργοστάσιο της Luk, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα κάποιας δυσλει- τουργίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στο συνεργείο.

Πριν την τοποθέτηση πρέπει συνεπώς κάθε δίσκος να ελέγχεται για πλευρική από- κλιση (μεγ. 0,5 mm). Αιτήσεις εγγύησης για δίσκους με πλευρική απόκλιση δεν γίνονται  αποδεκτές.

 • Ρουλεμάν αποσύμπλεξης

Λειτουργικός έλεγχος του ρουλεμάν αποσύμπλεξης στο συνεργείο δε μπορεί να γίνει. Γι' αυτό πρέπει σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης σετ συμπλέκτη να αντι- καθίσταται και αυτό. Πρέπει να γλιστράει εύκολα στο σωληνωτό οδηγό χωρίς να μαγκώνει.

Ένας φθαρμένος δακτύλιος εκκίνησης οδηγεί αναπόφευκτα σε θορύβους.

 • Υδραυλικό ρουλεμάν συμπλέκτη

Όπως και ο συμπλέκτης, έτσι και τα υδραυλικά ρουλεμάν υπόκεινται σε φθορά, η οποία δεν είναι εμφανής κατά την κανονική λειτουργία.

Εάν επισκευαστεί μόνο ο συμπλέκτης υπάρχει ο κίνδυνος να χρειαστεί λίγο μετά την αλλαγή του συμπλέκτη να επισκεφτεί ο πελάτης ξανά το συνεργείο άσκοπα, επειδή απλά δεν έγινε αντιληπτή έγκαιρα η βλάβη στο υδραυλικό ρουλεμάν συμπλέκτη.

Η επαγγελματική αντικατάσταση συμπλέκτη πρέπει πάντα να περιλαμβάνει την αντικατάσταση του πλατό, του δίσκου και του υδραυλικού ρουλεμάν συμπλέκτη. Δυνατότητα ανακατασκευής για το υδραυλικό ρουλεμάν συμπλέκτη δεν προβλέπεται.

 • Σωληνωτός οδηγός ρουλεμάν αποσύμπλεξης

Ελέγξτε αν εφαρμόζει σωστά. Ο σωληνωτός οδηγός πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο και παράλληλα με τον κεντρικό άξονα του κιβωτίου ταχυτήτων. Σημεία πίεσης ή φθοράς στο δακτύλιο μπορούν να επηρεάσουν την ολίσθηση του ρουλεμάν πίεσης και να προκαλείται σκορτσάρισμα ή πατινάρισμα του συμπλέκτη κατά τη λειτουργία . Σωληνωτοί οδηγοί που έ χουν υποστεί ζημιά ή φθορά πρέπει να αντικαθίστανται οπωσδήποτε, επειδή αυτό μεταξύ άλλων μπορεί να προκαλέσει δυσκινησία του μηχανισμού του συμπλέκτη. Και εδώ η LuK παρέχει μία πλούσια γκάμα. Τους αριθμούς παραγγελίας και τις αντιστοιχίσεις οχημάτων θα τους βρείτε στον κατάλογο εφαρμογών.

Σημείωση

Στα μοντέλα Audi και VW που είναι ακόμη εξοπλισμένα με πλαστικό σωληνωτό οδηγό, πρέπει να αντικατασταθεί αυτός οπωσδήποτε από την μεταλλική παραλλαγή LuK-κωδικός 414 0002 10.

Σημείωση

Η επιφάνεια τριβής των άκρων του χτενιού δείχνει, εάν το κεντράρισμα ήταν σωστό
 • Δίχαλο αποσύμπλεξης

Ελέγξτε την έδραση για ομαλή κίνηση. Η μεγάλη ανοχή του εδράνου μειώνει την διαδρομή λειτουργίας του ρουλεμάν του συμπλέκτη. Ανόμοια φθορά στα σημεία επαφής με το ρουλεμάν αποσύμπλεξης οδηγεί σε μάγκωμα του ρουλεμάν και αποτρέπει τη σωστή ολίσθηση. Φθαρμένο, στραβωμένο ή σπασμένο δίχαλο αποσύμπλεξης μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία του συμπλέκτη να αποσυ- μπλέξει.

 • Άξονας αποσύμπλεξης

Ο άξονας αποσύμπλεξης πρέπει να αφαιρεθεί οπωσδήποτε για την εκτίμηση βλα- βών, επειδή δεν είναι δυνατός ο έλεγχος ενώ είναι τοποθετημένος. Ένα φαγωμένο ή φθαρμένο έδρανο οδηγεί στο μάγκωμα του άξονα αποσύμπλεξης και επομένως σε δυσκινησία ή/και σκορτσάρισμα. Το έδρανο χρειάζεται οπωσδήποτε λίπανση! Κωδικός παραγγελίας LuK για το σωστό γράσο υψηλής απόδοσης: 414 0014 10.

 • Nτίζα συμπλέκτη

Ακριβής  έλεγχος  λειτουργίας  της ντίζας  στο  συνεργείο  δε  μπορεί  να  γίνει.  Επειδή η ντίζα συμπλέκτη είναι  ένα  αναλώσιμο  εξάρτημα,  πρέπει να  αντικαθίσταται  σε κάθε αλλαγή συμπλέκτη. Πρέπει να προσέξετε να τοποθετηθεί σωστά. Η ντίζα συμπλέκτη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λυγίσει ή να τσακίσει πολύ έντονα.  Την γκάμα προϊόντων της LuK θα την βρείτε στους έντυπους και ηλεκτρονικούς καταλόγους εφαρμογών (www.schaeffler-aftermarket.com)

 • Ευθυγράμμιση

Εδώ συχνά δε δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Το αποτέλεσμα: Επηρεάζεται η λει- τουργία του συμπλέκτη αμέσως μετά τη συναρμολόγηση (σκορτσάρει, δεν απο- συμπλέκει). Ελέγξτε οπωσδήποτε την ευθυγράμμιση του συμπλέκτη στο βολάν

 • Λιπαντικό

Για την λίπανση του προφίλ υποδοχής και του ρουλεμάν πίεσης/σωληνωτού οδη- γού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο γράσα χωρίς στερεές ουσίες.

Η LuK έχει στην γκάμα προϊόντων της το σωστό γράσο υψηλής απόδοσης για την αλλαγή του συμπλέκτη με τον κωδικό 414 0014 10.

Μετά την επίστρωση του γράσου στον άξονα εισόδου κιβωτίου ταχυτήτων τοποθε- τήστε το δίσκο του συμπλέκτη στον άξονα και απομακρύνετε το επιπλέον γράσο. Χημικά επινικελωμένες υποδοχές δε χρειάζονται λίπανση!

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter

 

Σεμινάρια Επόμενου Μήνα
7seminars

Διήμερα Σεμινάρια Νέας Τεχνολογίας με φυσική παρουσία

Νέος κύκλος σεμιναρίων με φυσική παρουσία A΄ 6μηνο 2020. Γίνε εσύ ο Μηχανικός του μέλλοντος!
car air conditioning banner october

Σεμινάριο "Κλιματισμός Α/C"

Αποκτήστε Βεβαίωση Κατάρτισης με Ευρωπαϊκή αναγνώριση.