Ψηφιακό Μητρώο Συνεργείων: Ημερομηνία λήξης υποβολής η 9η Αυγούστου 2021

Ψηφιακό Μητρώο Συνεργείων: Ημερομηνία λήξης υποβολής η 9η Αυγούστου 2021

 • Καμπανάκι υπενθύμισης για τους ιδιοκτήτες συνεργείων και για την Ημερομηνία λήξης υποβολής
 • Υποτονική μέχρι στιγμής η διάθεση για υποβολή και η "χαρτούρα" των 50 και πλέον σημείων μεγάλη

Με την Υπουργική Απόφαση υπ' αρ. 59388/940 Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε (ΦΕΚ 5407 Β' / 09-12-2020) υλοποιείται ένα πάγιο αίτημα του επισκευαστικού κλάδου, καθώς καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου, στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένα με ηλεκτρονικό τρόπο:

 • τα νομίμως λειτουργούντα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων,
 • οι νομίμως λειτουργούντες σταθμοί αυτοκινήτων (Parking) και
 • τα νομίμως λειτουργούντα πλυντήρια,
 • τα νομίμως λειτουργούντα λιπαντήρια,

Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των εγκαταστάσεων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων των σχετικών ελέγχων.

Όλα τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, οι σταθμοί αυτοκινήτων (parking) και τα πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων υποχρεούνται μέχρι τις 9 Αυγούστου 2021 να ενημερώσουν την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα στοιχεία που ζητούνται στους πίνακες 2, 3, 4 και 5 του εν λόγω ΦΕΚ (στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία από την μέχρι τώρα αδειοδότηση κτλ. Επίσης, υπάρχει η υποχρέωση οι εκμεταλλευτές των παραπάνω εγκαταστάσεων να ενημερώνουν την Υπηρεσία, όταν αλλάξει κάποιο από τα δηλούμενα στοιχεία. Ειδικά για τα συνεργεία αυτοκινήτων, σχετικός είναι ο πίνακας 2 του παραρτήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα με υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, η άδεια λειτουργίας (Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας) ανακαλείται προσωρινά και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο Ν.2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας" (Α' 45) όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, για πρώτη φορά, ζητείται η καταχώρηση από τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, τους σταθμούς αυτοκινήτων (parking) και τα πλυντήρια– λιπαντήρια αυτοκινήτων η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού ανυψωτικών μηχανημάτων, η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού αεριοφυλακίου αεροσυμπιεστή και η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού διακρίβωσης του αναλυτή καυσαερίων.

Τα παραπάνω στοιχεία θα συλλεχθούν ηλεκτρονικά και ως εκ τούτου θα είναι πολύ εύκολο εν συνεχεία να ελεγχθούν και, σε περίπτωση που κάποιο από αυτά δεν εκδόθηκε ή δεν ανανεώθηκε έγκαιρα, να επιβάλλονται κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει και σήμερα να υπάρχουν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, αλλά είναι η πρώτη φορά που η αδειοδοτούσα Υπηρεσία (οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών) ασχολείται με την έκδοση και την έγκαιρη ανανέωσή τους πριν την ημερομηνία λήξης τους.

Για παράδειγμα, ακόμα και σήμερα η Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση που κατά τον έλεγχό της σε επιχείρηση διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πιστοποιητικό ανυψωτικών μηχανημάτων σε ισχύ, επιβάλει πρόστιμο 2.500 € ανά ανυψωτικό.

Σημειώνεται ότι, ειδικά για τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, μεταξύ των στοιχείων που θα καταχωρηθούν στο μητρώο, περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του τεχνικού υπεύθυνου του συνεργείου, δηλαδή του ατόμου, που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος – βεβαίωση επιτηδεύματος για τις ειδικότητες του συνεργείου. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία (Ν.1575/85), κάθε Τεχνικός Υπεύθυνος μπορεί να απασχολείται μόνο σε ένα συνεργείο στην Επικράτεια. Συνεπώς, με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δηλαδή με την καταγραφή των στοιχείων με ηλεκτρονικό τρόπο, θα είναι πλέον πολύ ευχερές να γίνουν οι απαιτούμενες διασταυρώσεις και να επιλυθούν ζητήματα τεχνικών υπευθύνων σε περισσότερα από ένα συνεργεία.

Επισημαίνεται ότι, μετά από σχετικό ερώτημα της Ομοσπονδίας ΕΟΒΕΑΜΜ προς το αρμόδιο Υπουργείο, διευκρινίστηκε ότι η αποστολή των διαθέσιμων στοιχείων από τα συνεργεία αυτοκινήτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι υποβοηθητική και οι οικείες υπηρεσίες Μεταφορών έχουν την υποχρέωση να καταχωρούν τα στοιχεία στο μητρώο.

Αναφορικά με τον αντίκτυπο του Ψηφιακού Μητρώου στις επιχειρήσεις, θεωρούμε ότι η δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα λειτουργήσει ένας μηχανισμός που θα καταγράφει την πραγματική κατάσταση στον χώρο των συνεργείων – σταθμών – πλυντηρίων– λιπαντηρίων οχημάτων και θα βοηθήσει στη επίλυση πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι κλάδοι, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Για πρώτη φορά όλα τα νομίμως αδειοδοτημένα συνεργεία θα καταχωρηθούν σε ένα δημοσιοποιημένο μητρώο της Πολιτείας, στο οποίο πρόσβαση θα έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι:

 • οι πολίτες,
 • οι ασφαλιστικές εταιρείες,
 • οι πραγματογνώμονες,
 • η Πολιτεία.

Αυτό από μόνο του ξεκαθαρίζει το τοπίο. Το γεγονός ότι η δημιουργία του Ψηφιακού μητρώου συνεργείων αποτελεί τεράστιο βήμα για την πάταξη των παράνομων επιχειρήσεων, συνιστά άμεσο όφελος για όλους.

Το ψηφιακό μητρώο συνεργείων θα είναι ενταγμένο στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορών και διασυνδεδεμένο “on line” με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο των Επιμελητηρίων και τις Αδειοδοτούσες Αρχές.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν άμεση πρόσβαση ανά πάσα στιγμή μέσω διαδικτύου στο δημοσιοποιημένο μητρώο συνεργείων του ΥΜΕ, δηλαδή σε όλα τα συνεργεία ανά περιοχή και ανά ειδικότητα.

Τι έχει κάνει το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ για το Ψηφιακό Μητρώο Συνεργείων;

 • Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για το Ψηφιακό Μητρώο Συνεργείων & και to Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων [Video]

Στόχος ήταν η αρχική ενημέρωση και αποσαφήνιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, που ψηφίστηκε πρόσφατα και αφορά την δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου Συνεργείων, καθώς και η ενημέρωση και αποσαφήνιση ως προς την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων και τις απορρέουσες υποχρεώσεις.

Συμμετείχαν επισκευαστές και μέλη του κλάδου από όλη την Ελλάδα. Από την Κω & Ρόδο μέχρι την Κεφαλονιά και από την Κρήτη μέχρι την Θεσσαλονίκη και την βόρειο Ελλάδα.

Κεντρικός εισηγητής ήταν ο Συνεργάτης και Σύμβουλος του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ Κος Χρ.  Βόντας

Η θεματολογία που αναπτύχθηκε κάλυψε τους εξής άξονες.

Α) Ψηφιακό Μητρώο:

 • Σκοπός και Υποχρεώσεις Μελών Κλάδου
 • Οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του
 • Ανάλυση στοιχείων δήλωσης με σκοπό την πληρέστερη προετοιμασία των μελών

Β) Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων - Η.Μ.Α.

 • Επεξήγηση Νομοθετικού πλαισίου και όρων αποβλήτων
 • Υποχρεώσεις Παραγωγών και Κατόχων Αποβλήτων
 • Κυρώσεις για την μη τήρηση των υποχρεώσεων
 • Προβλήματα που έχουν καταγραφεί και αντιμετώπιση των

Ο εισηγητής ο επιστημονικός Συνεργάτης & Σύμβουλος του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ Κος Χρ. Βόντας δέχθηκε πληθώρα ερωτήσεων και έδωσε όλες τις απαραίτητες απαντήσεις σε μια μακράς διάρκειας συζήτηση που διήρκησε σχεδόν 3.5 ώρες.

Οι ερωτήσεις ήταν ποικίλες και αφορούσαν τους άξονες στους οποίους κάλυψε.

Ενδεικτικά:

 • Πως να διαχειριστώ και που να παραδώσω τα επικίνδυνα απόβλητα
 • Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
 • Δραστηριοποίηση συλλεκτών αποβλήτων κ.α.

Ενόψει του γεγονότος ότι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα η πλατφόρμα για την συμπλήρωση των στοιχείων των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο μητρώο, είναι προφανές ότι η οριζόμενη προθεσμία θα πρέπει πιθανόν να παραταθεί αναλόγως χωρίς όμως κάποια σχετική ανακοίνωση μέχρι την στιγμή που γράφονται αυτές οι αράδες.

Σχετικά Links:

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για το Ψηφιακό Μητρώο Συνεργείων & και Ηλεκτρονικό μητρώο Αποβλήτων [video] (tosynergeio.gr)

Δωρεάν Hμερίδα μέσω Υπολογιστή (Webinar) Υποχρεώσεις Συνεργείων για το Ψηφιακό Μητρώο-Ψηφίστηκε (tosynergeio.gr)

Ψηφιακό μητρώο συνεργείων αυτοκινήτων (tosynergeio.gr)

Ψηφιακό Μητρώο - Τέλος στα παράνομα συνεργεία; (tosynergeio.gr)

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin