Νομοθεσία: Πως θα ανοίξετε αύριο ένα συνεργείο; τί δικαιολογητικά απαιτούνται;

Με μία απλή γνωστοποίηση θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ανοίξει ένα συνεργείο επισκευής και συντήρησης οχημάτων.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο απλοποιεί την έναρξη λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, προσδιορίζει με σαφήνεια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μοιράζει όμως και αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες.

Δημοσιεύθηκε το νέο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την άδεια λειτουργίας των συνεργείων "Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216)" όπου ορίζει ότι ή έναρξη εργασιών του συνεργείου μπορεί να γίνει άμεσα μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης.

Καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο των συνεργείων, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, το παράβολο και οι κυρώσεις για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, συνήθων ή βαρέων οχημάτων.

Τί περιλαμβάνει η γνωστοποίηση;

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από το φορέα της δραστηριότητας, (το συνεργείο) ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.

Που υποβάλλεται;

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου υπάγεται το συνεργείο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των συνεργείων η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα.

Διαφορετικά υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

pos tha anoixete2Το έντυπο  της γνωστοποίησής

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το συνεργείο και να τα τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς διαθέσιμα για κάθε έλεγχο;

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει:

 1. Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του συνεργείου.
 2. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
 3. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 16085 Φ. 700.1/2009 (Β’ 770) κοινή υπουργική απόφαση και το άρθρο 49 του ν. 4442/2016.
 4. Στην περίπτωση που το συνεργείο βρίσκεται εντός χώρου οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία συνεργείου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα δραστηριότητας με το εξής περιεχόμενο: «Δεν υπάγομαι στις στερήσεις του άρθρου 53 του ν. 3421/2005 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία».
 6. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για τις εκτός σχεδίου περιοχές επί εθνικού δικτύου ή έγκριση εισόδου εξόδου για τις εκτός σχεδίου περιοχές και τις εκτός ορίων οικισμών επί επαρχιακών και δημοτικών - κοινοτικών οδών ανάλογα με την περίπτωση.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος-έξοδος της εγκατάστασης, υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής.
 8. Τεχνική έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού στην οποία περιγράφεται η διάταξη του συνεργείου ανάλογα το είδος του, ο εξοπλισμός του, οι προδιαγραφές και τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν.
 9. Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 52891/2013 (Β’ 2446) .
 10. Βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου τεχνίτη του συνεργείου.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του τεχνίτη/τεχνιτών υπευθύνου/υπευθύνων του συνεργείου ότι δεν ασκούν επίβλεψη εργασιών σε άλλο συνεργείο.
 12. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου το οποίο ορίζεται στο ποσό των 100,00 €.
 13. Ειδικά για τα φανοποιεία απαιτείται επιπρόσθετα μελέτη του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού στην οποία
  1. καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος,
  2. προσδιορίζεται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από την λειτουργία
   του συνεργείου και αναγράφονται αναλυτικά τα μέτρα αντιθορυβικής - αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς,
  3. για τα βαφεία απαιτείται επιπρόσθετα και μελέτη αντιρρύπανσης.
 14. Ειδικά για τα συνεργεία αμαξωμάτων και βαφής απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου περιβαλλοντικής διαχείρισης φανοποιείου- βαφείου του υπευθύνου τεχνίτη του συνεργείου από πιστοποιημένο φορέα επιμόρφωσης,
 15. Ειδικά για τα συνεργεία ταχογράφου της υπ’ αρ. οικ. 41647/2861/2008 (Β’ 1543) κοινής υπουργικής απόφασης, απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Αρχής  
 16. Ειδικά για τα συνεργεία που επιθυμούν να χορηγούν Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) σε βενζινοκίνητα ή και πετρελαιοκίνητα οχήματα, απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Αρχής του η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 103079/3712/1992 (Β’ 710). Η έγκριση αυτή έχει διάρκεια τρία (3) έτη και
  ανανεώνεται με ευθύνη του φορέα.

pos tha anoixete1

Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών να έχει στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας και να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο και τα ακόλουθα:

 1. Αντίγραφο της γνωστοποίησης
 2. Έντυπο εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), του φορέα της δραστηριότητας καθώς και αντίγραφα κατάθεσης των Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) για τα έτη λειτουργίας της δραστηριότητας.
 3. Βεβαίωση Καταχώρησης του συνεργείου και του υπεύθυνου τεχνίτη αυτού στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με σύμφωνα με την υπ’ αρ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση.

Οι Έλεγχοι

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας ή σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία εν τοις πράγμασι άσκησης της δραστηριότητας του συνεργείου, η αρμόδια Αρχή του ΥΜΕ διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας η αρμόδια Αρχή, ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Οι παραβάσεις και τα πρόστιμα

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση επιβάλλονται αθροιστικά σε βάρος του συνεργείου πρόστιμα που κυμαίνονται από 100€ έως και 20.000€.

Συγκεκριμένα, επιβάλλονται πρόστιμα στις εξής παραβάσεις:

pos tha anoixete

Διευκρινήσεις:

 • Για τα συνεργεία που έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000τ.μ.) το πρόστιμο προσαυξάνονται κατά 20%.
 • Τα πρόστιμα που προκύπτουν από τους υπολογισμούς των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται κατά 20% σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριών (3) ετών από την αρχική παράβαση.
 • Το πρόστιμο που προκύπτει από τους υπολογισμούς των παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου μειώνεται κατά 30%, εφόσον ο φορέας συμμορφώνεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
 • Για τις περιπτώσεις 2 και 3 καθώς και 5 και 6 του ανωτέρου πίνακα αν διαπιστωθεί παράλειψη στοιχείων περισσότερων του ενός η κύρωση επιβάλλεται για την δυσμενέστερη περίπτωση.
 • Αναφορικά με τις παραβάσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στην έκθεση ελέγχου, το συνεργείο  μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του, μετά από σχετική κλήση σε ακρόαση που οφείλει να του αποστείλει η αρμόδια Αρχή, του ΥΜΕ. Εφόσον οι απόψεις του φορέα κριθούν βάσιμες, διαγράφεται η παράβαση και δεν επιβάλλεται το, κατά περίπτωση, πρόστιμο.
 • Στην περίπτωση όμως που οι απόψεις του φορέα δεν κριθούν βάσιμες και απορριφθούν αιτιολογημένα, ή υποβληθούν εκπρόθεσμα μετά την πάροδο των τιθέμενων προθεσμιών, εκδίδεται απόφαση περί επιβολής του προστίμου.
 • Το ανώτατο όριο προστίμου σε κάθε περίπτωση καθορίζεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€).

Ποτέ ξεκινά η εφαρμογή:

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 9 Νοεμβρίου 2021, και υπογράφεται από τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας.


Για να δείτε τη σχετική νομοθεσία συμπλωρώστε το email σας και κατεβάστε την σε μορφή pdf

Invalid Input
Πληκρολογήστε το κείμενο που εμανίζεται
Invalid Input
Invalid Input

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin