Δημοσιεύτηκε ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  τ. Β΄ 1133/28-3-18 η απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δ. Μπαξεβανάκη, για το  νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Στο νέο οργανισμό έγιναν αλλαγές και τροποποιήσεις προκειμένου να προσαρμοστεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός  Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο περνά η Αδειοδότηση Παροχών Διά Βίου Μάθησης και συνεπώς  τα προγράμματα κατάρτισης  και πιστοποίησης προσόντων γενικά αλλά και ειδικά για τα συστήματα κλιματισμού των τεχνιτών.

Στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Παροχών Διά Βίου Μάθησης περιλαμβάνεται η μέριμνα για:

 1. Αδειοδότηση Ιδιωτικών Φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης: Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 1, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 2, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και διατύπωση γνώμης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 για τα Ιδιωτικά Σχολεία Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβάνονται και τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων), τα Κολλέγια και τα I.I.Ε.Κ.
 2. Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων.
 3. Πιστοποίηση Προγραμμάτων (γενικές προδιαγραφές).
 4. Διαχείριση προγραμμάτων καθώς και ΤΔΕ συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και παρακολούθηση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης (υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση, κατάρτιση/τροποποίηση τεχνικών δελτίων, εκτέλεση φυσικού αντικειμένου ενταγμένων έργων, κατάρτιση και υποβολή τακτικών αναφορών προόδου και παροχή πληροφόρησης προς τη Διαχειριστική Αρχή και τρίτα όργανα και φορείς (ΕΔΕΛ, Ε.Ε.) σε συνεργασία με τις εκάστοτε Ομάδες Εργασίας, τήρηση αρχείου παραδοτέων συγχρηματοδοτούμενων έργων,
  ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.λπ.).

Σχετικά με την πιστοποίηση προσόντων αναφέρεται:

Στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων περιλαμβάνεται η μέριμνα για:

 1. Τη δραστηριοποίηση του Οργανισμού στην υλοποίηση της διαδικασίας της πιστοποίησης προσόντων που αποκτώνται από τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση, το σύστημα εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στην αρ-
  μοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 2. Τη δραστηριοποίηση του Οργανισμού στην υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης, αδειοδότησης και εποπτείας των πάσης φύσεως φορέων, στους οποίους μπορεί να ανατίθενται αρμοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων
 3. Τη δραστηριοποίηση του Οργανισμού στη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων καθώς και άλλες διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση ΦΕΚ  τ. Β΄ 1133/28-3-18

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter