Η Νέα νομοθεσία για την υγραεριοκίνηση - LPG

Τι ισχύει με την νέα νομοθεσία για τα  εκ κατασκευής και εκ μετασκευής υγραεριοκίνητα οχήματα

Περισσότερο αναλυτική, με σημαντικές παρεμβάσεις και αυστηρότερη στις διαδικασίες εγκατάστασης των συστημάτων υγραερίου στα αυτοκίνητα αλλά και στις διαδικασίες τεχνικού ελέγχου η νέα υπουργική απόφαση. 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η νέα υπουργική απόφαση ή οποία καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές  και τον απαιτούμενο  ειδικό εξοπλισμό για την κίνηση των αυτοκινήτων με υγραέριο είτε αυτά είναι εργοστασιακά είτε με εκ των υστέρων τοποθέτηση συστήματος υγραερίου LPG.

Ποια οχήματα αφορά;

Αντικείμενο της σχετικής υπουργικής απόφασης είναι ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων υπό τους οποίους καθίσταται δυνατή η κίνηση με υγραέριο (LPG) αυτοκινήτων οχημάτων καθώς επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας τόσο των μετασκευασμένων όσο και των εκ κατασκευής οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) για την κίνησή τους.

Η σχετική απόφαση ισχύει για οχήματα κατηγοριών Μ και Ν, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι ειδικότερες απαιτήσεις των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)

nea nomothesia lpg 4

Ειδικότερα αφορά:

α) οχήματα με καύσιμο ΒΕΝΖΙΝΗ στα οποία εκ των υστέρων τοποθετείται σύστημα μετασκευής που τα μετατρέπει σε οχήματα δύο καυσίμων (bi-fuel) με χρήση υγραερίου (LPG) (λειτουργία με ένα καύσιμο τη φορά).
β) οχήματα με καύσιμο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ στα οποία εκ των υστέρων τοποθετείται σύστημα μετασκευής που τα μετατρέπει σε οχήματα διπλού καυσίμου (dual-fuel), με ταυτόχρονη χρήση και των δύο καυσίμων, πετρελαίου- υγραερίου (LPG).
γ) οχήματα τα οποία εκ κατασκευής χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υγραέριο (LPG).

Τι ισχύει για τεχνίτες και συνεργεία;

Εγκατάσταση συστήματος υγραερίου (LPG). Προσδιορίζεται νομοθετικά με μεγάλη λεπτομέρεια με ποιο τρόπο γίνεται σωστά η εγκατάσταση του συστήματος υγραερίου στο αυτοκίνητο, καθώς επίσης και ποιος τεχνίτης έχει δικαίωμα να κάνει αυτές τις εγκαταστάσεις και σε ποιο συνεργείο. 

Γενικά αναφέρεται ότι η εγκατάσταση γίνεται από υπεύθυνο τεχνίτη με ισχύουσα άδεια άσκησης ή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος του ν. 1575/1985 (Α’ 207), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 66/2010 (Α’ 117) και τον ν. 3897/2010 (Α’ 208) με ειδικότητα «τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων» για την κίνηση αυτοκινήτων ή τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, καλούμενο και «τεχνίτη αερίων καυσίμων», σε συνεργείο της παρ. 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988 (Α΄34), συνεργείο αερίων καυσίμων ή συνεργείο υγραερίου για την κίνηση αυτοκινήτων, με άδεια λειτουργίας σε ισχύ.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται ψηφιακό μητρώο των  λειτουργούντων συνεργείων του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), συμπεριλαμβανομένων μεταξύ αυτών και των συνεργείων αερίων καυσίμων ή υγραερίου για την κίνηση αυτοκινήτων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών.

Το μητρώο επικαιροποιείται σε περίπτωση ένταξης ή διαγραφής από αυτό συνεργείων ή αλλαγής των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών.

Η εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου (LPG) σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II και EX/IIΙ γίνεται από υπεύθυνους τεχνίτες αερίων καυσίμων, εφόσον αυτοί έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα και έχουν επιτύχει σε εξετάσεις σχετικά με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια τέτοιων μεταφορών.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας έξι (6) ωρών πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορείς.

nea nomothesia lpg 3

Τι ισχύει σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων;

Για τα οχήματα που μετασκευάζονται για να λειτουργούν και με υγραέριο (LPG) θα πρέπει οι εκπομπές καυσαερίων μετά την εγκατάσταση του συστήματος υγραερίου (LPG) να είναι ίσες ή μικρότερες από τα όρια της Ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά στις εκπομπές ρύπων που ίσχυε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τον χρόνο της ταξινόμησης των οχημάτων ως καινούργια.

Τί ισχύει για της τοποθετήσεις συστημάτων LPG;

Για την έγκριση της μετασκευής το όχημα προσκομίζεται από τον κάτοχό του ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπό του στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια ειδικού τεχνικού ελέγχου.

Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου μετασκευής του οχήματος, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει:

α) Αίτηση-δήλωση προς το ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου μετασκευής.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη μετασκευή του οχήματος υπεύθυνου τεχνίτη αερίων καυσίμων.

Αντίγραφο της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης σφραγισμένο από το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό έλεγχο, χορηγείται στον κάτοχο του οχήματος.

nea nomothesia lpg 2

Σημαντικό:
Η ημερομηνία πραγματοποίησης της μετασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνίτη αερίων καυσίμων (που ταυτίζεται με την αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης. Σε περίπτωση που δεν πληρείται η ανωτέρω προϋπόθεση, δεν λαμβάνει χώρα ο ειδικός έλεγχος του οχήματος.

Άλλες διατάξεις

 • Στην σχετική υπουργική απόφαση αναφέρονται και άλλες διατάξεις, αναλυτικά περιγράφονται:
 • Ορισμοί και κατάταξη εξαρτημάτων
 • Σύστημα υγραερίου (LPG) - Εξοπλισμός που προσαρτάται επί του οχήματος
 • Έγκριση και σήμανση εξοπλισμού υγραερίου (LPG)
 • Ειδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ και έκδοση ή ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας οχημάτων μετά από εγκατάσταση στη χώρα μας συστήματος κίνησης με χρήση υγραερίου (LPG)
 • Ειδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ έγκρισης της μετασκευής οχήματος μετά την απεγκατάσταση (αφαίρεση) συστήματος υγραεριοκίνησης και ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας του
 • Ταξινόμηση καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων που φέρουν σύστημα κίνησης με χρήση υγραερίου (LPG) εκ κατασκευής
 • Διενέργεια Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων που χρησιμοποιούν εκ κατασκευής, ως καύσιμο το υγραέριο (LPG) για την κίνησή τους
 • Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ και ταξινόμηση οχημάτων μετά από εγκατάσταση συστήματος κίνησης με χρήση υγραερίου (LPG) σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ
 • Χρήση Μεταχειρισμένων Εξαρτημάτων

nea nomothesia lpg 5

Σχετικά με τα μεταχειρισμένα εξαρτήματα LPG, ισχύει ότι αυτά είναι αποδεκτά μόνο στην περίπτωση που τόσο τα εξαρτήματα όσο και τα οχήματα από τα οποία απεγκαθίσταται και επανεγκαθίσταται αυτά, είναι του ιδίου ιδιοκτήτη.

 • Έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων του ν. 1599/1986 και τρόποι υποβολής ή και  αποστολής τους

Σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις διευθετούνται σημαντικά προβλήματα και ισχύει:

Συστήνεται για λόγους διαφάνειας και απλούστευσης διαδικασιών, η έκδοση ψηφιακά υπογεγραμμένων Υπευθύνων Δηλώσεων ή Πρακτικών Έγκρισης ή Απόρριψης Μετασκευής ή οποιασδήποτε βεβαίωσης απαιτείται
σύμφωνα με την παρούσα.

Η έκδοση των ανωτέρω πραγματοποιείται από πιστοποιημένους χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr ή με το δικαίωμα χρήσης ψηφιακής υπογραφής. Η αποστολή των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων δύναται να εκτελείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω δυνατότητα έκδοσης ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων, αυτά θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Σημαντικό:
Επισημαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτά από τα ΚΤΕΟ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών φωτοαντίγραφα ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που εκδίδονται από τεχνίτες συστημάτων αερίων καυσίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτυπία της άδειας άσκησης ή αναγγελίας έναρξης του επαγγέλματός τους, καθώς και του αποδεικτικού επιμόρφωσής τους σχετικά με το πλαίσιο και τις απαιτήσεις των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II και EX/III εάν πρόκειται για τέτοιου είδους οχήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε ολόκληρη την υπουργική απόφαση εδώ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin