Η νέα επαγγελματική ειδικότητα «του τεχνίτη Ηλεκτρικών Οχημάτων» οριοθετείται σήμερα

Οι νέες επαγγελματικές άδειες και ειδικότητες για Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους Αυτοκινήτων που θα ασχοληθούν με ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα φυσικού αερίου (LNG) και οχήματα υδρογόνου έχουν ήδη νομοθετηθεί με τον ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4439/30-11-2016 σχετικά με την Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, την απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.

Με τον σχετικό νόμο μια νέα επιχειρηματική πρόκληση έχει ήδη ξεκινήσει για όλους τους εμπλεκόμενους, ειδικά με τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά οχήματα που ήδη κυκλοφορούν στους Ελληνικούς δρόμους.

Μέσα στον νόμο αυτό με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών που εμπλέκονται σε κάθε βαθμίδα καθορίζονται: ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η εκπαιδευτική δομή και η κατάλληλη πιστοποίησή της, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών προκειμένου οι τεχνίτες να μπορούν να αναλαμβάνουν την επισκευή και συντήρηση των σχημάτων εναλλακτικών καυσίμων. Εδώ λοιπόν, μπαίνουν σημαντικά ερωτήματα για όλες αυτές τις υπουργικές αποφάσεις που θα προκύψουν και θα περιχαρακώσουν το επάγγελμα και τις ειδικότητες των εμπλεκομένων τεχνιτών. Θα πρέπει από τα όργανα του κλάδου να δοθούν προς τα αρμόδια υπουργεία οι προτάσεις και οι θέσεις τους ώστε να μην υπάρξουν ξανά φωτογραφικές διατάξεις όπως αυτές με τους τεχνίτες αερίων καυσίμων όπου η επαγγελματική άδεια του τεχνίτη εξαρτάται πλέον από τον κάθε έμπορο εισαγωγέα με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανεξάρτητη αγορά του συνεργείου. Ήδη όπως έχει γίνει γνωστό η επέκταση της άδειας του μηχανοτεχνίτη και του ηλεκτροτεχνίτη σχετικά με την επισκευή των ηλεκτροκίνητων οχημάτων βρίσκεται σε διαβούλευση στα συναρμόδια υπουργεία.

Σημαντικά ερωτήματα όπως, ποια θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση των τεχνιτών; ποιος θα πρέπει να είναι ο χρόνος εκπαίδευσης; ποια θα είναι η διδακτέα υλη; ποια θα είναι τα προσόντα των εκπαιδευτών; με ποιους τρόπους θα γίνεται η εκπαίδευση για να είναι ουσιαστική και να έχει το μικρότερο κόστος για τον τεχνίτη; θα μπορούσε να παρακολουθήσει το θεωρητικό μέρος μέσα από ένα πρόγραμμα διαδικτυακών σεμιναρίων (webinar) και το πρακτικό με φυσική παρουσία σε κάποιο αποδεκτό χώρο; ποιος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός ώστε να μην επικαλύπτεται από τον ήδη υπάρχοντα στο συνεργείο; πως θα διασφαλίζεται η επαγγελματική επάρκεια του τεχνίτη; θα υπάρχει κάποια διαδικασία πιστοποίησης και από ποιόν; ή απλά αυτό που θα απαιτείται σαν εκπαίδευση για κάποιους σωστούς επαγγελματίες και θα είναι ουσιαστική με κόστος, για κάποιους άλλους θα αποτελεί απλά το κυνήγι ενός χαρτιού; ποιες θα είναι οι προδιαγραφές ενός συνεργείου ηλεκτρικών οχημάτων; θα απαιτούνται σταθμοί φόρτισης ή όχι; και άλλα πολλά ερωτήματα θα μπορούσαν να τεθούν σχετικά με αυτό που αναφέρεται σαν επέκταση της άδειας του τεχνίτη ηλεκτρικών σχημάτων αγαπητέ αναγνώστη.

Σε όλα τα παραπάνω λοιπόν και όχι μόνο θα πρέπει να δοθούν προτάσεις θετικές ώστε αφενός να διασφαλίσουν την επαγγελματική δεοντολογία των ασχολούμενων με τα ηλεκτρικά οχήματα τεχνιτών αφετέρου οι όποιες εργασίες να γίνονται με ασφάλεια για κάθε εμπλεκόμενο τεχνίτη, για τον χρήστη αλλά και το όχημα.

Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ έχει καταθέσει μία σειρά προτάσεων στο ΥΜΕ σχετικά με την εκπαίδευση των τεχνιτών, τα προσόντα των εκπαιδευτών, την ύλη και το πρόγραμμα εκπαίδευσης, την δομή υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την υλοποίηση του θεωρητικού μέρους μέσω webinar και αλλά στοιχεία, παρμένα και δομημένα μέσα από την μακροχρόνια εκπαιδευτική εμπειρία του, αλλά μέσα και από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή ενημέρωση των συνεργατών του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ.

Στόχος λοιπόν για όλους τους εμπλεκόμενους είναι και θα πρέπει να είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την νέα επαγγελματική ειδικότητα που θεσμοθετείται του τεχνίτη ηλεκτρικών σχημάτων

του Γιώργου Καπετανάκη

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter