Πανελλαδικές εξετάσεις 2019: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης - Θέματα και απαντήσεις

Θέματα και απαντήσεις των  πανελλαδικών εξετάσεων Γ΄ Ημερησίων – Δ΄ Εσπερινών – Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων & Τμημάτων Συνδιδασκαλίας Επαγγελματικών Λυκείων

Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και κατανοητά για τους διαβασμένους μαθητές, ήταν τα φετινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων, ημερησίων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων.

Τα θέματα και οι απαντήσεις τους από το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ, αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ A

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η ισχύς είναι το φυσικό μέγεθος με το οποίο μπορούμε να συγκρίνουμε την απόδοση διαφόρων μηχανών.
β. Υδροχιτώνιο ονομάζεται ο κενός χώρος μεταξύ των κυλίνδρων του κινητήρα και του κυρίου σώματος του κορμού.
γ. Στους τετράχρονους κινητήρες, όταν ο στροφαλοφόρος άξονας κάνει μία περιστροφή, ο εκκεντροφόρος κάνει δύο περιστροφές.
δ. Εάν τα μπεκ έχουν τοποθετηθεί στην πολλαπλή εισαγωγής πριν από τη βαλβίδα εισαγωγής , το σύστημα ψεκασμού ονομάζεται έμμεσο.
ε. Πίεση συμπίεσης είναι η μέγιστη πίεση του μίγματος που μπορεί να μετρηθεί στον κύλινδρο στο Α.Ν.Σ., με καύση.

(Μονάδες 15)

Απάντηση

Α1. α. ΣΩΣΤΟ, β. ΣΩΣΤΟ, γ. ΛΑΘΟΣ, δ. ΣΩΣΤΟ, ε. ΛΑΘΟΣ.

Α2. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ηλεκτρονική ανάφλεξη με κεντρική μονάδα ελέγχου. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

PANELLADIKES 2

ΣΤΗΛΗ Α (βλέπε σχήμα)    ΣΤΗΛΗ Β
1 α. Διακόπτης ανάφλεξης
2 β. Πολλαπλασιαστής
3 γ. Μπαταρία
4 δ. Επαγωγικός αισθητήρας στροφών
5 ε. Διανομέας
  στ. Μπουζί

(Μονάδες 10)

Απάντηση

Η αντιστοιχία είναι 1 – γ, 2 – δ, 3 – β, 4 – ε, 5 – στ, δεν υπάρχει το α - διακόπτης ανάφλεξης

ΘΕΜΑ Β

Β1. Ποιος είναι ο ρόλος της αντλίας λαδιού (μον. 4), από πού παίρνει κίνηση (μον. 4) και ποιοι τύποι αντλιών λαδιού χρησιμοποιούνται (μον. 8);
(Μονάδες 16)

Απάντηση

(Σελίδα 170 και 171, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι)

Η αντλία λαδιού έχει σκοπό την λίπανση των τριβομένων μερών του κινητήρα, αντλεί λάδι από την ελαιολεκάνη (κάρτερ) του κινητήρα και το στέλνει δια μέσου του φίλτρου και των σωληνώσεων, με πίεση περίπου 2-4 ατμοσφαιρες στα τριβόμενα μέρη του κινητήρα. Στο ρελαντί και μέχρι τις 2.000 στροφές ανά λεπτό, η πίεση κυμαίνεται μεταξύ 1-1,5 ατμόσφαιρες (atm).
Παίρνει κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα με οδοντωτούς τροχούς, ή από το στροφαλοφόρο άξονα.

Χρησιμοποιούνται δύο τύποι αντλιών λαδιού:
α) Η αντλία λαδιού με οδοντωτούς τροχούς (γραναζωτή) και
β) η αντλία με στροφείς (λοβούς).

Β2. Να αναφέρετε τους τρεις τύπους φίλτρων λαδιού. (Μονάδες 9)

Απάντηση

(Σελίδα 174, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι). Υπάρχουν διάφοροι τύποι φίλτρων λαδιού:

α) Το φίλτρο που έχει σαν στοιχείο καθαρισμού μια στήλη από λεπτούς ελασμάτινους δίσκους.
β) Το φίλτρο που έχει σαν στοιχείο καθαρισμού ειδικό χαρτί και
γ) Το φίλτρο φυγοκεντρικού τύπου.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να αναφέρετε τρία (3) πλεονεκτήματα και δύο (2) μειονεκτήματα των κραμάτων αλουμινίου ως υλικών κατασκευής των εμβόλων.
(Μονάδες 10)

Απάντηση

(Σελίδα 85, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι). Τα πλεονεκτήματα των κραμάτων αλουμινίου στην κατασκευή εμβόλων είναι τα εξής :
1) Έχουν μικρότερο βάρος (50 με 60%) από τα αντίστοιχα χυτοσιδηρά.
2) Έχουν μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα και γι’ αυτό ψύχονται ευκολότερα.
3) Παρουσιάζουν μικρότερη τάση στο σχηματισμό ανθρακωμάτων πάνω στην κεφαλή

Τα μειονεκτήματα των κραμάτων αλουμινίου στην κατασκευή εμβόλων είναι τα εξής:
1) Έχουν μεγαλύτερο συντελεστή διαστολής και γι’ αυτό απαιτείται μεγαλύτερη ανοχή στη συναρμογή τους με τον κύλινδρο.
2) Έχουν μικρότερη αντοχή.

Γ2. Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα μπεκ από πλευράς κατασκευής (μον. 12) και τι πρέπει να γνωρίζετε για να επιλέξετε ένα μπεκ (μον. 3);.
(Μονάδες 15)

Απάντηση

(Σελίδα 75 - 76, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ ΙΙ). Τα είδη των μπεκ από πλευράς κατασκευής είναι:
• Μπεκ κάθετης ή πλευρικής τροφοδοσίας βενζίνης
• Μπεκ με βαλβίδα ανοίγματος που έχει σχήμα 1. Βελόνας 2. Κώνου 3. Επίπεδο
• Μπεκ χαμηλής ή υψηλής ηλεκτρικής αντίστασης
• Μπεκ με ολόσωμη ή διαιρούμενη δέσμη ψεκασμού

Για να επιλέξουμε το κατάλληλο μπεκ θα πρέπει να γνωρίζουμε:
• Την πίεση ψεκασμού
• Την ποσότητα ψεκαζόμενου καυσίμου σε cm3 /min
• Τη γωνία ψεκασμού που ορίζει ο κατασκευαστής

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Η ισχύς ενός ανυψωτικού μηχανήματος συνεργείου αυτοκινήτων (αναβατόριο) είναι P=2,4 kW. Ποια είναι η μάζα (m) ενός οχήματος που μπορεί το μηχάνημα να ανυψώσει σε ύψος h=3m και σε χρόνο t=10s; Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2. (Μονάδες 9)

Απάντηση

Από τον τύπο της ισχύος της μηχανής θα υπολογίσουμε το έργο που παράγει η μηχανή
P=W/t⇔W=P∗t⇔ 2400W ∗ 10 sec⇔ W= 24000Ν∗mm

Στη συνέχεια από τον τύπο του έργου θα υπολογίζουμε το βάρος του σώματος

W=B∗ℎ⇔B=W/h⇔B=24000/3⇔ B=8000Ν
 
Τέλος θα υπολογίσουμε τη μάζα του σώματος από τον τύπο:

B=m∗g⇔m=B g⇔ m=8000/10⇔ m=800kg

Δ2. Σε ένα μονοκύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσης το εμβαδόν της διατομής του κυλίνδρου είναι Ε=314 cm2.
α) Να υπολογιστεί η εσωτερική διάμετρος d του κυλίνδρου (μον. 6).
β) Να υπολογιστεί η διαδρομή του εμβόλου από το το Κ.Ν.Σ έως το Α.Ν.Σ., όταν η σχέση συμπίεσης του κυλίνδρου είναι λ=10,42 και ο όγκος του θαλάμου καύσης είναι Vσυμπ = 100 cm3 (μον. 10). Δίνεται π = 3,14. (Μονάδες 16)

α) Από το εμβαδό της διατομής του κυλίνδρου θα υπολογίσουμε την εσωτερική διάμετρο του κυλίνδρου

PANELLADIKES 3

β) Από τη σχέση συμπίεσης θα βρούμε τον συνολικό όγκο του κυλίνδρου

PANELLADIKES 4

Τον κυλινδρισμό του κυλίνδρου θα τον υπολογίσουμε από τον τύπο:

PANELLADIKES 5

Άρα τη διαδρομή του εμβόλου θα την υπολογίσουμε από τον τύπο:

PANELLADIKES 1


       

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored facebook logored YouTube redr Twitter

linkedin