Πανελλαδικές εξετάσεις 2018: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης - Θέματα και απαντήσεις

Θέματα και απαντήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων Γ΄ Ημερησίων – Δ΄ Εσπερινών – Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων & Τμημάτων Συνδιδασκαλίας Επαγγελματικών Λυκείων

Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και  κατανοητά για τους διαβασμένους μαθητές , ήταν τα φετινά θέματα  των  πανελλαδικών  εξετάσεων,  ημερησίων και  εσπερινών  επαγγελματικών λυκείων.

Τα θέματα και οι απαντήσεις τους από το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ, αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ A

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στη φάση της εισαγωγής ο διωστήρας (μπιέλα) καταπονείται σε λυγισμό.
β. Προορισμός του εκκεντροφόρου άξονα είναι να ανοίγει τις βαλβίδες την κατάλληλη στιγμή.
γ. Εάν κατά τη λειτουργία του κινητήρα το διάκενο βαλβίδας είναι μικρότερο από τα προβλεπόμενα των προδιαγραφών του κατασκευαστή, η βαλβίδα μένει ανοικτή και καταστρέφεται πολύ σύντομα.
δ. Η ανακύκλωση των καυσαερίων στους πετρελαιοκινητήρες βοηθάει στη μείωση των οξειδίων του αζώτου με την αύξηση της θερμοκρασίας στο θάλαμο καύσης.
ε. Εσωτερικός χρονισμός κινητήρα λέγεται ο συγχρονισμός μεταξύ εκκεντροφόρου και στροφαλοφόρου άξονα.

(Μονάδες 15)

Απάντηση:
Α1. α. ΛΑΘΟΣ, β. ΣΩΣΤΟ, γ. ΣΩΣΤΟ, δ. ΛΑΘΟΣ, ε. ΣΩΣΤΟ

Α2. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το σύστημα διανομής καυσίμου και απαγωγής καυσαερίων. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α (βλέπε σχήμα)

1

2

3

4

5

ΣΤΗΛΗ Β

α. Γρανάζι εκκεντροφόρου

β. Ωστήριο

γ. Πληκτροφορέας

δ. Εκκεντροφόρος άξονας

ε. Στροφαλοφόρος άξονας

στ. Γρανάζι στροφαλοφόρου

panelinies1

(Μονάδες 10)

Απάντηση: 1 – γ, 2 – β, 3 – ε, 4 – στ, 5 – α

ΘΕΜΑ Β

Β1. Για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται οι βαλβίδες ασφαλείας στην αποθήκη καυσίμου (ρεζερβουάρ) ενός οχήματος.

(Μονάδες 9)

Απάντηση:

Σελίδα 69 Βιβλίο ΜΕΚ ΙΙ α,β,γ
Οι βαλβίδες ασφάλειας χρησιμοποιούνται για:
1. Την εκτόνωση της υπερβολικής πίεσης.
2. Την αποφυγή της διαρροής καύσιμου από την τάπα γεμίσματος σε περίπτωση ανατροπής του αυτοκίνητος.
3. Την αποφυγή της διαρροής σε περίπτωση ατυχήματος ή σε κίνηση του αυτοκίνητου σε δρόμους με μεγάλες κλίσεις, σε απότομες στροφές και απότομα σταματήματα.

Β2. Να αναφέρετε αναλυτικά τέσσερις (4) σημαντικούς σκοπούς που εξυπηρετεί το λιπαντικό στις μηχανές εσωτερικής καύσης.

(Μονάδες 16)

Απάντηση:

Σελίδα 165-166, 4 σκοπούς από τους 6 που αναφέρονται στο Βιβλίο ΜΕΚ Ι
1. Μειώνει την τριβή ανάμεσα στις τριβόμενες επιφάνειες, γιατί σχηματίζει ανάμεσα τους μια προστατευτική επιφάνεια (φιλμ).Πιο αναλυτικά:
Η μεμβράνη αυτή δημιουργείται από :

  • Το λάδι που παραμένει στις επιφάνειες, εξαιτίας της χημικής συνάφειας μεταξύ μετάλλου – λιπαντικού .
  • Την πίεση που ασκείται στο λάδι από την αντλία λαδιού .Έτσι η τριβή μεταξύ των δυο μεταλλικών επιφανειών μεταβάλλεται σε τριβή μεταξύ των μορίων του λιπαντικού αποτέλεσμα να απορροφάται λιγότερη ενεργεία για τη μετακίνηση των τριβομένων επιφανειών . Μ ́αυτό τον τρόπο παράγεται λιγότερη θερμότητα και μειώνονται οι φθορές μεταξύ των επιφανειών αυτών .

2. Στεγανοποιεί το εμβολο σε σχέση με τον κύλινδρο και εμποδίζει τα αέρια να περάσουν στο στροφαλοθάλαμο . Η στεγανοποίηση αυτή επιτυγχάνεται με τη δημιουργία προστατευτικής μεμβράνης μεταξύ εμβολών – κυλίνδρων και ελατήριων – εμβολών.
3. Απορρόφα τις κρούσεις μεταξύ των τριβόμενων μερών του κινητήρα και έτσι ελαττώνεται ο θόρυβος που δημιουργείται απ’ αυτές.
4. Ψύχει τα κουζινέτα του στροφαλοφόρου και τους εκκεντροφόρου άξονα, τα εμβολα και τους κυλίνδρους, γιατί απάγει ποσό θερμότητας τόσο από τις βαλβίδες όσο και από τα εμβολα και τους κυλίνδρους .
5. Καθαρίζει τις επιφάνειες που λιπαίνονται γατί το λάδι που κυκλοφορεί φιλτράρεται συνέχεια, ενώ παράλληλα μεταφέρει τις διάφορες ακαθαρσίες στα φίλτρα του συστήματος λίπανσης
6. Προστατεύει τα μέταλλα του κινητήρα από την οξείδωση και τη διάβρωση

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ανάφλεξης με κεντρική μονάδα ελέγχου.

(Μονάδες 15)

Απάντηση:

Σελίδα 159, οι 5 παράγραφοι (μπουλέτες) που αναφέρονται στο Βιβλίο ΜΕΚ Ι
Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ανάφλεξης με κεντρική μονάδα έλεγχου, είναι :
1. Η προπορεία σπινθηροδότησης ρυθμίζεται ακριβέστερα, κάτω από τις διαφορές συνθήκες λειτουργιάς του κινητήρα .
2. Υπάρχει δυνατότητα για καλύτερη ρύθμιση της προπορείας, αφού είναι δυνατός ο συνυπολογισμός και άλλων παραμέτρων λειτουργιάς του κινητήρα, όπως π.χ. της θερμοκρασίας του κινητήρα, κ.λ.π.
3. Επιτυγχάνεται καλύτερη ψυχρή εκκίνηση του κινητήρα, βελτιωμένη λειτουργιά του ρελαντί και χαμηλότερη κατανάλωση καύσιμου .
4. Γίνεται ακριβέστερη και ταχύτερη η επεξεργασία των δεδομένων, που επηρεάζουν την προπορεία σπινθηροδότησης .
5. Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και επίτευξης αντικρουστικής λειτουργιάς του κινητήρα .

Γ2. Να αναφέρετε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα των κραμάτων αλουμινίου σε σχέση με το χυτοσίδηρο για την κατασκευή της κυλινδροκεφαλής ενός κινητήρα.

(Μονάδες 10)

Απάντηση:

Σελίδα 79, 1,2,3,4,5 αναλυτικά όπως αναφέρονται στο Βιβλίο ΜΕΚΙ
1.Το κράμα αλουμινίου έχει καλύτερη θερμική αγωγιμότητα, με συνεπεία να μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερη σχέση συμπίεσης, χωρίς αυτανάφλεξη .
2. Έχει μικρότερο βάρος, που στην όλη κατασκευή μπορεί να φθάσει μέχρι 30% .
3. Έχει μεγαλύτερη αντοχή στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας.
4. Λόγω της μεγαλύτερης συμπίεσης και της καλύτερης ψύξης που επιτυγχάνεται, ο κινητήρας μπορεί να έχει μεγαλύτερη ισχύ και μικρότερη κατανάλωση καύσιμου .
5. Οι μηχανικές κατεργασίες επάνω στην κυλινδροκεφαλή είναι ευκολότερες.

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Τι επιδιώκεται σε έναν κινητήρα με πολλούς κυλίνδρους (μον. 8) και τι επιπλέον επιτυγχάνεται με τ η διάταξη των κυλίνδρων σε πολλές σειρές (μον. 2);

(Μονάδες 10)

Απάντηση:

Σελίδα 101, α,β,γ,δ, και Επιπλέον …. μεγαλύτερη ισχύ,  αναλυτικά όπως αναφέρονται στο Βιβλίο ΜΕΚ Ι
Με τους πολλούς κυλίνδρους επιδιώκεται:
1. Η επίτευξη της απαιτουμένη ισχύος με κυλίνδρους μικρότερων διαστάσεων, όποτε έχουμε καλύτερη συγκέντρωση ισχύος, δηλαδή περισσότερη ισχύ ανά μονάδα όγκου εμβολισμού και μικρότερη μάζα κινητήρα ανά μονάδα ισχύος .
2. Η ευκολότερη ζυγοστάθμιση αδρανειακών δυνάμεων και ροπών.
3. Η καλύτερη ομοιομορφία περιστροφής, δηλαδή μικρότερες μεταβολές της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα μέσα σε ένα κύκλο λειτουργιάς .
4. Γενικά, η ευκολότερη εκκίνηση του κινητήρα.
Επιπλέον, με τη χρησιμοποίηση περισσότερων σειρών κυλίνδρων (διατάξεις V,W,H αστέρος κλπ) επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη μείωση της μάζας του κινητήρα αφού ορισμένα, ιδιαίτερα βαριά τμήματα του κινητήρα, όπως ο στροφαλοφόρος άξονας και ο στροφαλοθάλαμο, εξυπηρετούν περισσότερους
κυλίνδρους και κατά συνεπεία, μεγαλύτερη ισχύ .

Δ2. Εάν ο ολικός κυλινδρισμός ενός τετρακύλινδρου κινητήρα είναι Vολ = 3.140 cm3 και η εσωτερική διάμετρος του κυλίνδρου είναι d = 10 cm, να υπολογίσετε:
α) τη διαδρομή του εμβόλου (μον. 8).

β) τη σχέση συμπίεσης λ του κυλίνδρου, εάν ο όγκος του θαλάμου καύσης είναι Vσ υμπ = 100 cm3 (μον. 7). [Δίνεται π = 3,14. Οι υπολογισμοί να γίνουν με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.]

(Μονάδες 15)

Απάντηση:

Διαδρομή εμβόλου l=10cm
Σχέση συμπίεσης λ=8,85

Αναλυτικά:
α) Vολ = κΧVκυλ  -> 3140 = 4ΧVκυλ -> Vκυλ = 3140/4 = 785cm3

Vκυλ = ((πΧd2)/4) Χl -> 785 = ((3,14Χ102)/4) Χl -> 785 = ((3,14Χ100)/4) Χl -> 785 = (314/4) Χl -> 785 = 78,5Χl  -> l = 785/78,5 = 10cm

β) V = Vκυλ+ Vσυμπ = 785 + 100 = 885cm3

λ = V/Vσυμπ = 885/100 = 8,85

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter