Εξειδίκευση: Τεχνίτης Ταχογράφων

Νέες προοπτικές και νέες επαγγελματικές δραστηριότητες για τον Τεχνίτη Οργάνων, γνωστό «κοντεραντζή»  αλλά και για τον Μηχανικό και τον Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων.

Τις « Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη ταχογράφου, του Καν. (EE) αριθμ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, τις προβλεπόμενες κυρώσεις καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια» συγκεκριμενοποίησε και δημοσιοποίησε το υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με τον 1575/85 όπως αναφέρεται «στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οργάνων παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και εκτελεί τη συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση των ταχογράφων, ταξιμέτρων και λοιπών οργάνων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων».

Η νέα όμως υπουργική απόφαση οριοθετεί μία πιο συγκεκριμένη επαγγελματική άδεια, αυτή του «τεχνίτη ταχογράφων»  με επαγγελματική δραστηριότητα την ότι αφορά αναλογικό - ψηφιακό και ευφυή ταχογράφο.

Ποιες ειδικότητες μπορούν να ασχοληθούν;

Στην νέα αυτή επαγγελματική δραστηριότητα δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος έχει όποιος υποψήφιος είναι κάτοχος μιας, τουλάχιστον, εκ των βεβαιώσεων ορθής αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος των αναφερομένων στις περιπτ. α (μηχανοτεχνίτης), β (ηλεκτροτεχνίτης) και στ (τεχνίτης οργάνων) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περιπτ. α (διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων) και β (τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985, όπως ισχύει.

Τα επιπλέον προσόντα που θα πρέπει να έχουν, αφορούν:

α) Βεβαίωση επάρκειας

Βεβαίωση επάρκειας του τεχνίτη ταχογράφου που εκδίδεται από τον επίσημο αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα ή το εργοστάσιο κατασκευής της συσκευής ταχογράφου, με την οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση όσον αφορά τον αναλογικό, ψηφιακό και ευφυή ταχογράφο.

β) Εκπαίδευση από συγκεκριμένους φορείς

Η εκπαίδευση γίνεται είτε σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) τα οποία είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είτε από Τμήματα Ιδρυμάτων Ανώτατης ή Ανώτερης εκπαίδευσης αντίστοιχης εξειδίκευσης, είτε από εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσης ή μεταλυκειακής βαθμίδας στο πρόγραμμα σπουδών των οποίων συμπεριλαμβάνεται η αντίστοιχη διδακτέα ύλη και οι ώρες διδασκαλίας.

γ) Εκπαιδευτές με  βεβαίωση επάρκειας

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν βεβαίωση επάρκειας από το εργοστάσιο κατασκευής η οποία κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου τεχνίτη

δ) Συγκεκριμένη εκπαίδευση διάρκειας είκοσι (20) ωρών

Η εκπαίδευση είναι διάρκειας είκοσι (20) ωρών τουλάχιστον και αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Μετά από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, καθώς και την επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις εκδίδεται, από τον επίσημο αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα ή το εργοστάσιο κατασκευής της συσκευής ταχογράφου, βεβαίωση επάρκειας του τεχνίτη ταχογράφου.

472x394xTacho.png.pagespeed.ic.hXiBtGE1gW

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά στο υπουργείο.

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά στο υπουργείο για την διαδικασίας αναγγελίας του «τεχνίτη ταχογράφων» αφορούν:

 1. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος μίας τουλάχιστον άδειας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος που αναφέρθηκαν παραπάνω, μηχανοτεχνίτης, ηλεκτροτεχνίτης, τεχνίτης οργάνων, διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων, τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων.
 2. Υποβάλει αίτηση αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη ταχογράφου. Η σχετική αίτηση, υποβάλλεται από τον υποψήφιο ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 3. Υποβάλει επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος εκ των αναφερομένων παραπάνω ειδικοτήτων
 4. Βεβαίωση παρακολούθησης εκπαίδευσης επάρκειας «τεχνίτη ταχογράφου».
 5. Βεβαίωση επάρκειας Εκπαιδευτή «τεχνίτη ταχογράφου» (Οι εκπαιδευτές πρέπει διαθέτουν βεβαίωση επάρκειας από το εργοστάσιο κατασκευής).

Οι Εργασίες που εκτελεί ο τεχνίτης ταχογράφου

Ο εγκεκριμένος τεχνίτης παρέχει, κατ’ ελάχιστο, για όλους τους εγκεκριμένους τύπους αναλογικού, ψηφιακού και ευφυούς ταχογράφου, τις παρακάτω εργασίες:

 1. Εγκατάσταση
 2. Ενεργοποίηση
 3. Βαθμονόμηση
 4. Χορήγηση και προσαρμογή Πινακίδας Τοποθέτησης
 5. Τοποθέτηση Πινακίδας σφράγισης
 6. Διενέργεια περιοδικών ελέγχων
 7. Επιθεώρηση νέων ή επισκευασμένων οργάνων
 8. Επισκευή
 9. Απόσυρση ταχογράφου και χορήγηση πιστοποιητικού περί μη τηλεφόρτωσης
 10. Σφράγιση.

Ποιο είναι το συνεργείο «Ταχογράφων»

Σαν Συνεργείο Ταχογράφων ορίζεται «το εργαστήριο συντήρησης, επισκευής, εγκατάστασης, βαθμονόμησης, ελέγχου, και επιθεώρησης ταχογράφων οχημάτων, για το οποίο έχει εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή άδεια λειτουργίας συνεργείου επισκευής ταχογράφου.

Κάθε συνεργείο ταχογράφου έχει τουλάχιστον έναν τεχνίτη ταχογράφου ως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. Στην περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου είναι τεχνίτης ταχογράφου, δεν είναι υποχρεωτική η απασχόληση άλλου τεχνίτη ταχογράφου σε αυτό, πέραν του εκμεταλλευτή.

Το συνεργείο που απασχολεί περισσότερους από έναν (1) τεχνίτες ταχογράφου, υποχρεούται να ορίσει έναν από αυτούς ως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των εργασιών ταχογράφου στο χώρο του συνεργείου.

«Ευφυής Ταχογράφος», η νέα δραστηριότητα και ο εξοπλισμός της

«Ευφυής Ταχογράφος»: Είναι ο ψηφιακός ταχογράφος που πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 8, 9 και 10 του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 165/2014, καθώς και του Παραρτήματος 1Γ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/799.

Η συσκευή «Ευφυούς Ταχογράφου»,  αποτελεί τον  εξοπλισμό που προορίζεται για εγκατάσταση σε οχήματα οδικών μεταφορών για αυτόματη ή ημιαυτόματη απεικόνιση, καταγραφή, εκτύπωση, αποθήκευση και έκδοση στοιχείων που αφορούν στην κίνηση, περιλαμβανομένης της ταχύτητας, αυτών των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 165/2014, και στοιχείων για ορισμένες περιόδους δραστηριότητας των οδηγών τους.

Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει τη συσκευή ελέγχου, τις κάρτες ταχογράφου και το σύστημα όλων των συσκευών που επικοινωνούν άμεσα ή έμμεσα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της εγκατάστασης, της χρήσης, της δοκιμής και του ελέγχου τους, όπως κάρτες, συσκευή ανάγνωσης δεδομένων επικοινωνίας εξ αποστάσεως και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για την τηλεφόρτωση δεδομένων, την ανάλυση, βαθμονόμηση, δημιουργία, διαχείριση δεδομένων ή την εισαγωγή στοιχείων ασφάλειας κλπ.

Προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων συνεργείων

Οι εγκεκριμένοι τεχνίτες όλων των κατηγοριών ταχογράφων υποχρεώνονται να προσαρμοστούν με τις διατάξεις της σχετικής υπουργικής απόφασης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής της.

Μετά το πέρας των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής της καταργείται η προηγούμενη  υπ’ αριθμ. οικ. 22802/1629/13-05-2008 (Β΄ 861) υπουργική απόφαση.

Οι Κυρώσεις για κάθε «στραβοτιμονιά»

Οποτεδήποτε διαπιστωθεί από την αρμόδια Αρχή, ότι οι εργασίες του τεχνίτη ταχογράφου εκτελούνται κατά τρόπο που δεν συνάδει με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, ή είναι κατά παράβαση των διατάξεων της σχετικής υπουργικής απόφασης, ή της ισχύουσας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον ταχογράφο, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 του ν.1575/1985 όπως ισχύει, καθώς και οι κυρώσεις του άρθρου 12 του ν.3534/2007 (Α’40) όπως ισχύει, εφαρμόζοντας την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.3534/2007

Τα σχόλια του «Συνεργείου»

 • Η νέα υπουργική απόφαση θετικά, αναλυτικά και με σαφή τρόπο ξεκαθαρίζει  την επαγγελματική δραστηριότητα «τεχνίτης ταχογράφων».
 • Η δυνατότητα επαγγελματικής  εμπλοκής  και άλλων ειδικοτήτων τεχνιτών, πλην του τεχνίτη οργάνων (μηχανοτεχνίτης, ηλεκτροτεχνίτης, διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων και τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων) διευκολύνει την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, αυξάνει τον αριθμό των δυνητικών συνεργείων που θα ασχοληθούν με τον ταχογράφο, εξυπηρετεί τον καταναλωτή και ρυθμίζει ανταγωνιστικά το κόστος εργασιών. 
 • Η εκπαίδευση εξειδίκευσης των τεχνιτών μέσα από πιστοποιημένες δομές, με σαφή προσδιορισμό του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος και η απαίτηση προσόντων για τους εκπαιδευτές συμβάλει στην επαγγελματική αναβάθμιση των τεχνιτών και στην παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών από πλευράς τεχνικής και ασφάλειας εργασιών.

Δείτε την υπουργική απόφαση εδώ

…καλή αρχή λοιπόν για τους νέους και τους ήδη υπάρχοντες «Τεχνίτες ταχογράφων»

του Γ. Καπετανάκη

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin