Τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Ποιος θα έχει δικαίωμα να επισκευάζει τα ηλεκτρικά οχήματα, με ποιες προϋποθέσεις και ποιες οι προδιαγραφές του συνεργείου ηλεκτρικών οχημάτων;

Δόθηκε προς πληροφόρηση των ενδιαφερομένων φορέων το Σχέδιο της Υ.Α. σχετικά με τον «Καθορισμό προσόντων και διαδικασίας για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων, καθώς επίσης και καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας λειτουργίας συνεργείου που αναλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.»

Με την σχετική υπουργική απόφαση θα καθορίζονται τα προσόντα και οι διαδικασίες για την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος του «τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων» έτσι ώστε ο τεχνίτης αυτός να μπορεί να εκτελεί εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ηλεκτροκίνητα οχήματα. Επίσης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας λειτουργίας συνεργείου που αναλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Οι κατηγορίες των τεχνιτών

Οι τεχνίτες ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την θέση εργασίας τους μέσα στο συνεργείο το οποίο εργάζονται, με ανάλογες απαιτήσεις εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα θα υπάρχουν οι:

  1. Εργαζόμενοι με «Αρχική εκπαίδευση ηλεκτροκίνητων οχημάτων»: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλοι οι εργαζόμενοι του συνεργείου ηλεκτροκίνητων οχημάτων από την είσοδό του σε αυτό ως και τη έξοδό του. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την κατηγορία ανήκει κάθε άτομο που έρχεται σε επαφή με τα οχήματα που φέρουν υψηλή τάση χωρίς να είναι απαραίτητο να εκτελεί εργασίες σε αυτά.
  2. «Τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 1»: Ο τεχνίτης αυτής της κατηγορίας εργάζεται σε οχήματα υψηλής τάσης και γνωρίζει κάθε σχετικό με αυτά και την υψηλή τάση, κάνει κάθε εργασία.
  3. «Τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2»: Ο τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2 γνωρίζει να κάνει διακοπή τροφοδοσίας τάσης σε συστήματα υψηλής τάσης και ελέγχει τη διακοπή της υψηλής τάσης. Επίσης, είναι εκείνος που ασφαλίζει το σύστημα υψηλής τάσης έναντι επανενεργοποίησης και κάνει μερικές εργασίες σε συστήματα χωρίς υψηλή τάση.

Προσόντα και διαδικασία για την έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος

Για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οποιασδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίας τεχνίτη για ηλεκτροκίνητα οχήματα απαιτείται:

• ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
• να έχει μία από τις προβλεπόμενες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1575/1985 (Α’ 207)
• να έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
• να έχει λάβει πιστοποίηση εκπαίδευση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

e technician 2

Η εκπαίδευση

Η εκπαίδευση θα έχει την μορφή σεμιναρίων και θα έχουν προκαθορισμένη ύλη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ανάλογα με την κατηγορία του τεχνίτη που επιθυμεί ο υποψήφιος να αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Στο θεωρητικό μέρος η εκπαίδευση μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως (e-class). Όσο αφορά το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης ο υποψήφιος μπορεί μόνο με φυσική παρουσία να εκπαιδευτεί.

Η εκπαίδευση των υπαλλήλων που ανήκουν στην αρχική εκπαίδευση πρέπει να είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, από τις οποίες οι τρεις (3) ώρες θα είναι θεωρητικές και η μία (1) ώρα θα είναι σε πρακτική πάνω σε ηλεκτροκίνητο όχημα.

Η εκπαίδευση του τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 1 και 2 πρέπει να είναι διάρκειας εικοσιτεσσέρων (24) ωρών από τις οποίες οι δεκαέξι (16) ώρες θα είναι θεωρητικές και οι οκτώ (8) ώρες θα είναι σε πρακτική πάνω σε ηλεκτροκίνητο όχημα. Η ύλη για κάθε κατηγορία τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες τις κατηγορίας.

Το συνεργείο: Διάταξη και εξοπλισμός συνεργείων

Ο χώρος εργασίας για την επισκευή και την συντήρηση ενός οχήματος ηλεκτροκίνητων οχημάτων αποτελείται εντός του κτιρίου από τον κύριο χώρο επισκευής και τον ειδικό χώρο εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος και εκτός του κτιρίου τον χώρο αναμονής και ελέγχου.

Οι εγκαταστάσεις και στους δύο αυτούς χώρους πρέπει να είναι διαμορφωμένες με συγκεκριμένη διαγράμμιση και σήμανση έτσι ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις προκειμένου να γίνουν οι επισκευές και η συντήρηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων με ασφάλεια τόσο για το όχημα όσο και για τους εργαζόμενους του.

Εκτός από τους εσωτερικούς χώρους, εκτός του κτιρίου υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος που ονομάζεται χώρος αναμονής και ελέγχου έτσι ώστε εκεί να μπορούν να φυλάσσονται και να ελέγχονται τα οχήματα που πρέπει να μετρηθεί η σταθερότητα της μπαταρίας τους σε περιπτώσεις για παράδειγμα μετά από ένα ατύχημα. Ο χώρος αυτός έχει συγκεκριμένη διαγράμμιση και σήμανση έτσι ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις στα ηλεκτροκίνητα οχήματα με ασφάλεια τόσο για το όχημα όσο και για τους εργαζόμενους του πριν αυτό εισέλθει μέσα στον κύριο χώρο επισκευής για περαιτέρω εργασίες επισκευής.

• Κύριος χώρος επισκευής και συντήρησης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Ο κύριος χώρος επισκευής και συντήρησης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων προτείνεται να έχει ελάχιστη επιφάνεια εικοσιτέσσερα (24) τετραγωνικά μέτρα.

• Ειδικός χώρος εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος.
Δίπλα στο χώρο επισκευής και συντήρησης του ηλεκτροκίνητου οχήματος πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος όταν υπάρχει ανάγκη να αφαιρεθεί από το αυτοκίνητο. Αυτός ο χώρος απαιτείται να είναι ξεχωριστός και προτείνεται να έχει ελάχιστη επιφάνεια είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα.

• Χώρος αναμονής και ελέγχου.
Εκτός του κτιρίου αλλά εντός των εγκαταστάσεων του συνεργείου πρέπει να υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος που ονομάζεται χώρος αναμονής και ελέγχου. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται για την φύλαξη και τον έλεγχο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων που φέρουν κρίσιμες μπαταρίες και θα έχει διαστάσεις 13m x12m.

e technician 3

Τα σχόλια του «Συνεργείου»

Τα θετικά

• Είναι γεγονός πλέον η εισαγωγή του επισκευαστικού κλάδου στις διαδικασίες επισκευής και συντήρησης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων με όρους και προϋποθέσεις.
• Διασφαλίζονται σίγουρα με όλα τα παραπάνω η ασφάλεια των εργαζομένων, των οχημάτων αλλά και του ίδιου του συνεργείου.
• Θεσμοθετείται μία νέα επαγγελματική δραστηριότητα για τον επισκευαστικό κλάδο.
• Η δυνατότητα εκπαίδευσης και εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου) για το θεωρητικό μέρος σίγουρα αποτελεί μία σημαντική θετική παράγραφο στο σύνολο της υ.α.
• Επίσης η πιστοποίηση της εκπαίδευσης μέσα από τον ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί μια διασφάλιση τόσο των διαδικασιών εκπαίδευσης όσο και της κατοχύρωσης του επαγγέλματος αλλά και της επένδυσης του συνεργείου κάθε σοβαρού εμπλεκόμενου επαγγελματία.

Τα αρνητικά

• Οι απαιτήσεις σε χώρους από το συνεργείο για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων σίγουρα δημιουργεί πρόβλημα στα μικρά συνεργεία που έχουν ήδη περιορισμένο χώρο.
• Η κοινή όμως χρήση του «κύριου χώρου» ώστε να χρησιμοποιείται για επισκευή και συντήρηση συμβατικών οχημάτων όταν δεν υπάρχει ανάγκη επισκευής ή συντήρησης ηλεκτροκίνητου οχήματος στον χώρο βελτιώνει τις απαιτήσεις.
• Η δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων του ν. 1575/1985 (Α’ 207) στην επισκευή και συντήρηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων σίγουρα αποτελεί ένα σημείο με πολλά ερωτηματικά και μάλλον δηλώνει την πρόθεση του υπουργείου να τα έχει καλά με όλους ενώ αναιρεί κάθε σχετικό με την ασφάλεια των εργασιών.
• Η υλη εκπαίδευσης και οι ώρες εκπαίδευσης όπως αναφέρονται στην υ.α. προϋποθέτουν όλες τις βασικές τεχνικές γνώσεις τουλάχιστον ενός μηχανικού ή ηλεκτρολόγου. Ένας π.χ. τεχνίτης αμαξωμάτων (τυχαίο το παράδειγμα) με το σεμινάριο των εικοσιτεσσέρων (24) ωρών θα μπορούσε να γίνει Τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και μάλιστα «Κατηγορίας 1»; Σίγουρα κάτι θα πρέπει να επανεξεταστεί.
• Επίσης καμία αναφορά δεν υπάρχει για τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες, μικρές ή μεγάλες σίγουρα απαιτούν εξειδικευμένη γνώση στην επισκευή και συντήρηση

Το νομοθετικό έλλειμμα

Μία απόφαση που μάλλον έρχεται καθυστερημένη και λύνει μεν το πρόβλημα με τα Συνεργεία αλλά δεν αγγίζει το συνολικό νομοθετικό έλλειμμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν πολιτεία, σαν ένα ευνομούμενο Ευρωπαϊκό κράτος.

Μέλη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ - μέλη και του ΕΛΙΝΗΟ δούλεψαν αρκετούς μήνες πριν καταθέτοντας και αυτοί όπως και πολλοί άλλοι φορείς τις προτάσεις τους.

Σε αυτές πραγματοποιήθηκαν και 3 συναντήσεις με τους εκπροσώπους του ΥΜΕ. Έχουμε ήδη λοιπόν ένα σχέδιο από αυτή την απόφαση που νομοθετεί ότι έχει να κάνει με τα Υβριδικά Ηλεκτρικά οχήματα και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. (Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τα μέλη του ΕΛΙΝΗΟ ενημέρωσαν και το πολιτικό προσωπικό και υπέβαλαν τις θέσεις τους και στην ΝΔ και στην πρόσφατη εκδήλωση στο Νιάρχο).

Ποιο είναι όμως το νομοθετικό έλλειμμα που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα;

Το σχέδιο της ΥΑ καθορίζει ότι έχει να κάνει με το Συνεργεία. Άρα οι τεχνίτες στα συνεργεία θα εκπαιδευτούν και θα πιστοποιηθούν όπως αναφέρει το σχέδιο της ΥΑ πως θα χειριστούν ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό (που δεν αναφέρεται προς το παρόν) όχημα.

Το νομοθετικό έλλειμμα όμως που αναφέρω δείχνει ότι δεν σταματάει εδώ.

Ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί τρακάρει.

• Εμπλεκόμενες οι εταιρείες οδικής βοήθειας
Ποια η Εκπαίδευση – χειρισμός αυτών των αυτοκινήτων – Νομοθεσία;

• Απεγκλωβισμός σε δυστυχήματα – Πυροσβεστική
Εκπαίδευση – χειρισμός αυτών των ανθρώπων – Νομοθεσία;

• Έλεγχος – ΙΚΤΕΟ
Εκπαίδευση – χειρισμός αυτών των αυτοκινήτων από τους ελεγκτές – Νομοθεσία; Προσωπικά εκτιμώ ότι η 44800 πρέπει να ξαναγραφτεί αφού δεν έχει το παραμικρό σημείο ελέγχου για Υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα.

• Εταιρείες ανακύκλωσης – Αποσυναρμολόγηση ενός τρακαρισμένου οχήματος
Εκπαίδευση – χειρισμός αυτών των αυτοκινήτων;
Εδώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο τραγικά γιατί οι εργαζόμενοι (σε κάποιες περιπτώσεις και αλλοδαποί) δεν γνωρίζουν ότι η τάση της μπαταρίας Υψηλής Τάσης παραμένει live ακόμη και μετά το ατύχημα, ούτε και πώς να την απομονώσουν.
Ένα συνολικό νομοθετικό πλαίσιο θα έλυνε όλα αυτά που άλλες χώρες έχουν ήδη νομοθετήσει όταν μάλιστα μετατρέπουν οχήματα με ΜΕΚ σε ηλεκτροκίνητα και έχουν σε όλα τα στάδια λυμένο το νομοθετικό καθεστώς.

• Το αυτοκίνητο μετατρέπεται στο Συνεργείο…
• Τo IKTEO-TUV έχει 2 τουλάχιστον expertise πιστοποιημένους που θα επιβεβαιώσουν την διασκευή πριν το αυτοκίνητο βγει στην κυκλοφορία και στους εθνικούς δρόμους της αντίστοιχης χώρας.
• Το αυτοκίνητο τρακάρει και χαρακτηρίζεται σαν ΟΤΚΖ. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ανακύκλωσης γνωρίζουν πώς να χειριστούν το όχημα και ποιες είναι οι σωστές διαδικασίες.

e technician 4

Υβριδικά οχήματα & Ηλεκτρικά Οχήματα - Οι διαφορές τους από τα συμβατικά ως προς την Υψηλή Τάση λειτουργίας

Τα υβριδικά οχήματα είναι ηλεκτρικά οχήματα Υψηλής τάσης που όμως στην EV λειτουργία έχουν μικρή αυτονομία ή εμβέλεια κίνησης. Όταν ξεμείνουν από το απόθεμα ενέργειας ή σε περίπτωση μεγάλης απαίτησης (εντολή από το πεντάλ του γκαζιού) αναλαμβάνει ο συμβατικός κινητήρας ΜΕΚ.

Τα Υβριδικά οχήματα ταξινομούνται στα εξής:

• Μικροϋβριδικά (με σύστημα Start Stop)
• Ήπια (Mild 48 Volts)
• Πλήρη Υβριδικά (τάσεις μέχρι 588 Volts) &
• Ισχυρά Υβριδικά Μεγάλου Κυβισμού (με τάσεις μέχρι 650 Volts).

Τα Υβριδικά οχήματα όμως διακρίνονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες ως προς τον τρόπο φόρτισης:

  1. αυτοφορτιζόμενα με μικρής αυτονομία μπαταρίες ή
  2. plug-in Υβριδικά όταν έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη μπαταρία (οπότε αλλάζει και η αυτονομία και φτάνει μέχρι 50 χλμ) και έχουν την δυνατότητα να φορτίζουν από το οικιακό δίκτυο ή εγκατεστημένους φορτιστές όπως τα ηλεκτρικά.

Τα Ηλεκτρικά Οχήματα είναι επίσης οχήματα Υψηλής τάσης και έχουν μεγάλη αυτονομία που ξεπερνάει σήμερα τα 250 χλμ. (καταρρίπτοντας το ψυχολογικό φόβο επάρκειας της αυτονομίας), αλλά φορτίζονται μόνο από το ηλεκτρικό δίκτυο αφού δεν έχουν άλλη πηγή ενέργειας όπως τα υβριδικά.

Τα συμβατικά οχήματα λειτουργούν με τάσεις 12 ή 24 volts. Οι τάσεις αυτές είναι που διδάχτηκαν οι τεχνίτες (ακίνδυνες για τα μεγέθη τους) και γι’ αυτό δεν θεωρούνται Υψηλή Τάση. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που αρχίζουν από τα 48 volts με εφαρμογή στα ήπια υβριδικά - mild hybrid προχώρησαν ήδη σε πιστοποίηση αρχικά των εκπαιδευτών τους και στην συνέχεια των εμπλεκομένων Τεχνιτών Υψηλής Τάσης για τους ευνόητους λόγους που ήδη προαναφέρθηκαν.

Τι όμως θεωρείται ότι είναι Υψηλή τάση;

Ανάλογα με το αν είναι Συνεχής Τάση (DC) ή εναλλασσόμενη Τάση (AC) οι παρακάτω τιμές δίνουν μια αποδεκτή προσέγγιση:
AC > 25 Volts
DC > 60 Volts

Ποιος θα πρέπει να είναι ο νομοθετικός στόχος της εκπαίδευσης & Πιστοποίησης των τεχνιτών επισκευής Οχημάτων Υψηλής Τάσης;

Οι τεχνίτες επισκευής και συντήρησης Υβριδικών και ηλεκτρικών Οχημάτων καθώς και οχημάτων κυψελών καυσίμου θα πρέπει να μπορούν να εκτελούν εργασίες με ασφάλεια στα αντίστοιχα οχήματα τηρώντας τους κανόνες της Τέχνης και Τεχνικής αλλά και τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή χωριστά χωρίς να κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή.

Με την Υψηλή τάση δεν» παίζει» κανείς γιατί πάνω απ’ όλα η ανθρώπινη ζωή δεν έχει αποτίμηση και με αυτό το επίκεντρο θα έπρεπε να εφαρμοστεί μία συνολικά στοχευμένη νομοθεσία.
Ένας ο πυροσβέστης δεν γνωρίζει αν μπορεί να κόψει καλωδίωση Υψηλής Τάσης και σε ποια σημεία τότε ο ίδιος κινδυνεύει να σκοτωθεί.

Αν ο εργαζόμενος στην Ανακύκλωση δεν γνωρίζει τι σημαίνει Live Υψηλή Τάση ομοίως κινδυνεύει να σκοτωθεί. Δεν αλλάζει κάτι για το φανοβαφέα αν δεν ξέρει αν πρέπει να συγκολλήσει ένα τμήμα του αμαξώματος, αν πρέπει να βάλει στο φούρνο ένα Υβριδικό ή Ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή πως πρέπει να απασφαλίσει την ΥΤ.

Συμπεράσματα

  • Μία πρώτη καλή προσέγγιση έχει γίνει από τα στελέχη του ΥΜΕ και η εξαίρεση μέχρι στιγμής των Υβριδικών πιστεύω ότι θα αλλάξει σύντομα μέσα από τις διαβουλεύσεις των μελών του Συνδέσμου.
  • Τα αυτοκίνητα Κυψελών καυσίμου (Η2) είναι ηλεκτρικά, άσχετα από την πηγή ενέργειας που τροφοδοτούνται από το υδρογονάδικο - βενζινάδικο θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί στην απόφαση (Το Toyota Mirai είναι όχημα που κυκλοφορεί ήδη στην Ευρώπη – Hyundai & Honda έχουν ήδη παρουσιάσει τα δικά τους μοντέλα). Είναι θέμα χρόνου να τα δούμε και στην χώρα μας.
  • Απαιτείται όμως ένα συνολικό νομοθετικό πλαίσιο που θα προσεγγίζει την επερχόμενη τεχνολογία της Ηλεκτροκίνησης (για όσους αποφασίσουν να εμπλακούν με μία στόχευση προσανατολισμένη πρώτα στην ανθρώπινη ασφάλεια, στην συνέχεια στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Συνεργείου και τέλος στην περιουσία που φιλοξενεί, συντηρεί και επισκευάζει δηλ. το ίδιο το Υβριδικό Ηλεκτρικό όχημα.\

Πληροφορίες

μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων» στο https://www.tosynergeio.gr/eidiseis/sxedio-ya-gia-tin-ilektrokinish

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter