Συνεργεία ηλεκτρικών οχημάτων

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Λειτουργία των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης

Με την αναμενόμενη αύξηση της διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά, γεννιέται η ανάγκη συντήρησης αυτών των οχημάτων από τεχνίτες με ειδικές γνώσεις, σε ειδικά προστατευόμενες εγκαταστάσεις.

Το νέο σχέδιο νόμου, που θα ρυθμίζει τη λειτουργία της αγοράς, τις υποδομές και τα μέτρα προώθησης της Ηλεκτροκίνησης βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, μέχρι την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, και ώρα 16:00, θεσμοθετεί διατάξεις που να επιτρέπουν στους τεχνίτες και τα συνεργεία να εξυπηρετούν τα ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τάσης για την επισκευή και συντήρησή τους.

Συγκεκριμένα, ορίζονται τα συνεργεία υψηλής τάσης, τίθενται όροι για τη λειτουργία και τον εξοπλισμό τους και δίνεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών να καθορίσουν περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις επέκτασης των υφιστάμενων συνεργείων, να ορίσουν την εσωτερική διάταξη του χώρου και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και τις αποστάσεις ασφαλείας που απαιτούνται, προκειμένου τα εν λόγω συνεργεία να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης.

Αναλυτικά στο σχέδιο νόμου προβλέπεται:

  1. Ως συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης ορίζεται η εγκατάσταση, εντός της οποίας πραγματοποιούνται εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης, με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Για τη λειτουργία των συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

  2. Τα συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης μπορούν να λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων άλλου συνεργείου ή και μεμονωμένα. Οι εγκαταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χώρους για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων υψηλής τάσης. Όλοι οι χώροι πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη σήμανση, όπως αναγνωριστικές πινακίδες επί του οχήματος και περίφραξη του χώρου με εμφανή σήμανση υψηλής τάσης, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών επί των οχημάτων υψηλής τάσης με ασφάλεια, τόσο για το όχημα όσο και για τους εργαζόμενους του συνεργείου.

  3. Το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης οφείλει να διαθέτει, πέραν των προβλεπόμενων εργαλείων και μηχανημάτων του π.δ. 78/1988, ειδικό εξοπλισμό για οχήματα υψηλής τάσης, προκειμένου οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στα οχήματα αυτά να πραγματοποιούνται με ασφάλεια.

  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται:

    1. οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών των συνεργείων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, προκειμένου τα εν λόγω συνεργεία να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης,
    2. ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και
    3. οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εγκατάσταση και λειτουργία συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης.

ΚΤΕΟ: Επίσης ανάλογες ρυθμίσεις αναμένονται και για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων όπου όπως προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του τεχνικού ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκούσιου) των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για τον τεχνικό έλεγχό τους.

Όπως φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω οι τελικές υπουργικές αποφάσεις θα είναι εκείνες που θα προσδιορίσουν όλες τις λεπτομέρειες για την λειτουργία των συνεργείων Ηλεκτρικών Οχημάτων κυρίως χωροταξικά. Φαίνεται όμως ότι δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις πλέον της σήμανσης των χώρων αφού όπως αναφέρεται στην σχετική διάταξη τα συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης μπορούν να λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων άλλου συνεργείου ή και μεμονωμένα. Περιμένουμε λοιπόν τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin