Ψηφιακό Μητρώο - Τέλος στα παράνομα συνεργεία;

Ψηφίστηκε στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε από το υπουργείο μεταφορών, το πολύ-αναμενόμενο «ψηφιακό μητρώο των συνεργείων», με την ελπίδα πλέον να μπει μία τάξη και το «παράνομο συνεργείο» να περιοριστεί ή και να εξαλειφτεί αφού πλέον το ψηφιακό  «μητρώο των συνεργείων» θα είναι συνδεδεμένο με κάθε αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία.

Με το σχετικό άρθρο στο ψηφισθέν νομοσχέδιο δημιουργείται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών Ψηφιακό Μητρώο συνεργείων και τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.

Η καταγραφή των στοιχείων θα δίνει μία ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο ενώ η έλλειψη νομοθετημένων απαιτήσεων θα οδηγεί μέχρι και στο κλείσιμο του συνεργείου.

Τι θα αναφέρεται στο μητρώο

Στο Μητρώο θα καταγράφονται ψηφιακά:

  • τα στοιχεία των εκµεταλλευτών των λειτουργούντων συνεργείων,
  • η θέση λειτουργίας τους,
  • η χρήση τους (δηµόσια ή ιδιωτική),
  • η κατηγορία τους (συνήθων οχηµάτων, µεγάλων και βαρέων οχηµάτων και µικτά συνεργεία συνήθων και βαρέων οχηµάτων),
  • η ειδικότητα ή οι ειδικότητές τους (µηχανικών µερών, ηλεκτρικών µερών κ.λπ.),
  • τα στοιχεία των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιµες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων),
  • τα στοιχεία του εγκατεστηµένου εξοπλισµού τους µε συσκευές και µηχανήµατα,
  • τα προβλεπόµενα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις πιστοποιητικά (Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, κ.λπ.), καθώς επίσης και
  • τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που εργάζονται στα λειτουργούντα συνεργεία ως τεχνίτες υπεύθυνοι για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των εισερχό µενων, προς επισκευή ή συντήρηση, οχηµάτων (συνήθων ή/και βαρέων).

Ποιος θα παρακολουθεί το Μητρώο;

Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων αρµόδια θα είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών στην οποία τηρείται το Μητρώο.

psifiako1

Ποιες θα είναι οι συνέπειες ελλιπών στοιχείων;

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενηµερωµένα ή σε ισχύ, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας (ή η βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας) της εγκατάστασης, προσωρινά, µέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή οριστικά, κατόπιν ενηµέρωσης της αδειοδοτούσας Αρχής από την Υπηρεσία στην οποία τηρείται το Μητρώο.

Το Μητρώο διασυνδέεται µε Μητρώα που τηρούνται από λοιπές εµπλεκόµενες Υπηρεσίες.

Αναλυτικά στο σχετικό άρθρο αναφέρεται:

Αρθρο 72: Μητρώα συνεργείων, τεχνιτών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων

1. Ψηφιακό Μητρώο συνεργείων και τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων:

α. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται ψηφιακό Μητρώο των λειτουργούντων συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς επίσης και των συνεργείων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, του π.δ. 78/1988 (Α’ 34).

β. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των εκμεταλλευτών των λειτουργούντων συνεργείων, η θέση λειτουργίας τους, η χρήση τους (δημόσια ή ιδιωτική), η κατηγορία τους (συνήθων οχημάτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων και μικτά συνεργεία συνήθων και βαρέων οχημάτων), η ειδικότητα ή οι ειδικότητες τους (μηχανικών μερών, ηλεκτρικών μερών κ.λπ.), τα στοιχεία των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιμες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων), του εγκατεστημένου εξοπλισμού τους με συσκευές και μηχανήματα, τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, καθώς επίσης και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που εργάζονται στα λειτουργούντα συνεργεία ως τεχνίτες υπεύθυνοι για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των εισερχόμενων, προς επισκευή ή συντήρηση, οχημάτων, συνήθων ή και βαρέων. Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων αρμόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην οποία τηρείται το Μητρώο.

Αν διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης, προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ύστερα από ενημέρωση της αδειοδοτούσας Αρχής από την Υπηρεσία στην οποία τηρείται το Μητρώο.

γ. Το Μητρώο διασυνδέεται με Μητρώα που τηρούνται από λοιπές Υπηρεσίες.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του μητρώου, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση του, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

ε. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, τηρείται ψηφιακό Μητρώο συνεργείων ανά αδειοδοτούσα Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να ενημερώνει αρχικά, μέσα σε έξι (6) μήνες και στη συνέχεια, ανά δύο (2) μήνες, τη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να τηρεί το συνολικό ψηφιακό Μητρώο.

2. Ψηφιακό Μητρώο σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων - λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων και μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων και λοιπών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (εμπορευματικοί σταθμοί φορτηγών, σταθμοί αφίξεων/αναχωρήσεων υπεραστικών λεωφορείων, σταθμοί λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές):

α. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται ψηφιακό Μητρώο, ανά κατηγορία εγκατάστασης εξυπηρέτησης οχημάτων, των λειτουργούντων:

αα) σταθμών αυτοκινήτων οχημάτων

ββ) πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων οχημάτων, και γγ) λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων όπως εμπορευματικοί σταθμοί φορτηγών, σταθμοί αφίξεων/αναχωρήσεων υπεραστικών λεωφορείων, σταθμοί λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές.

β. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των εκμεταλλευτών των προαναφερόμενων λειτουργούντων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, η θέση λειτουργίας τους, τα στοιχεία των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιμες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων), τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, καθώς επίσης και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της παρ. 1.

Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων αρμόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην οποία τηρείται το Μητρώο.
Αν διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης, προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ύστερα από ενημέρωση της αδειοδοτούσας Αρχής από την Υπηρεσία στην οποία τηρείται το Μητρώο.

γ. Το Μητρώο διασυνδέεται με αντίστοιχα Μητρώα που τηρούνται από λοιπές (ως άνω) Υπηρεσίες.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του μητρώου, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση του, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

ε. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, τηρείται ψηφιακό Μητρώο, ανά κατηγορία εγκατάστασης εξυπηρέτησης οχημάτων, των λειτουργούντων:

αα) σταθμών αυτοκινήτων οχημάτων,

ββ) πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων οχημάτων, και

γγ) λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (εμπορευματικοί σταθμοί φορτηγών, σταθμοί αφίξεων/αναχωρήσεων υπεραστικών λεωφορείων, σταθμοί λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές) ανά αδειοδοτούσα Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να ενημερώνει αρχικά, μέσα σε έξι (6) μήνες και στη συνέχεια, ανά δύο (2) μήνες, τη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να τηρεί το συνολικό ψηφιακό Μητρώο.»

psifiako2

Επίλογος

Μια τάξη στον χώρο επισκευής και συντήρησης των οχημάτων φαίνεται να επιχειρεί το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Το Ψηφιακό Μητρώο των Συνεργείων αποτελεί μία πάγια θέση και απαίτηση του κλάδου τα τελευταία χρόνια για τη τακτοποίηση των συνεργείων. Το μέλλον και η διάθεση των ελεγκτικών και εφαρμοστικών μηχανισμών θα δείξει κατά πόσο η εφαρμογή του ψηφιακού μητρώου θα έχει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα για το ανεξάρτητο κυρίως συνεργείο και για τον καταναλωτή, αλλά και κατά πόσο θα μειωθεί η δραστηριότητα του παράνομου συνεργείου. Ο χρόνος θα δείξει…

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin