ΚΤΕΟ: Εξετάσεις υποψηφίων ελεγκτών

Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών (περιόδου Οκτωβρίου 2020).

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο μεταφορών οι ημερομηνίες εξετάσεων για τους υποψηφίους ελεγκτές ΚΤΕΟ.

Αναλυτικά σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση σχετικά με τις εξετάσεις ισχύουν:

1. Διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές ελαφρών οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τις κάτωθι τρεις (3) ημερομηνίες:

 1. τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ.,
 2. την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ. και,
 3. την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ.

2. Τη διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τις κάτωθι δύο (2) ημερομηνίες:

 1. την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ.,
 2. την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ.

Διαδικασίες και εξεταστέα ύλη

Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου–Χολαργού) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 κ.υ.α. (Β΄ 1172), υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα μέσω γραπτών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής [ερώτηση με τρεις (3) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο η μια (1) είναι η ορθή] επί της παρακάτω θεωρητικής εκπαιδευτικής ύλης:

 1. Του Παραρτήματος Ι της με αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/07-07-2017 κ.υ.α. (Β΄ 2726) «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΕ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ».
 2. Των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 8 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 κ.υ.α. (Β΄ 1172) που αφορούν στα ελαφρά και στα βαρέα οχήματα, αντιστοίχως.
 3. Της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις και διοικητικές διατάξεις), των Οδηγιών και Κανονισμών της ΕΕ και της ΟΕΕ/ΟΗΕ που αφορούν στις προδιαγραφές των οχημάτων και ειδικότερα στον τεχνικό έλεγχο αυτών.
  Οι προαναφερθείσες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με τις πιθανές απαντήσεις τους, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στην επιλογή «Μεταφορές/Εποπτεία-Έλεγχος Οχημάτων και Εγκαταστάσεων/Εξετάσεις Υποψηφίων Ελεγκτών ΚΤΕΟ-Τράπεζες Θεμάτων» και προέρχονται από τις παρακάτω δύο (2) βάσεις δεδομένων θεμάτων που δημιουργήθηκαν από τη Μόνιμη Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. οικ.51708/04-07-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών:
  1. μία (1) βάση δεδομένων θεμάτων για τη διενέργεια των θεωρητικών γραπτών εξετάσεων της παρ. 3 του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 κ.υ.α. (Β΄ 1172), για την επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των ΚΤΕΟ, για τον τεχνικό έλεγχο ελαφρών οχημάτων (εφεξής: «τράπεζα θεμάτων ελαφρών οχημάτων») και,
  2. μία (1) βάση δεδομένων θεμάτων για τη διενέργεια των θεωρητικών γραπτών εξετάσεων της παρ. 3 του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 κ.υ.α. (Β΄ 1172), για την επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των ΚΤΕΟ, για τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων (εφεξής: «τράπεζα θεμάτων βαρέων οχημάτων»).

Μέτρα με σκοπό την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Επισημαίνεται ότι, με σκοπό την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε όλες τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εν θέματι εξετάσεων, να μην υπερβαίνει, κατά το δυνατόν, τα πενήντα (50) άτομα.

Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω εξετάσεις υποψηφίων ελεγκτών ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων είναι άνω των εκατό πενήντα (150) ατόμων, ή/και ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω θεωρητικές γραπτές εξετάσεις υποψηφίων ελεγκτών ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων είναι άνω των εκατό (100) ατόμων, θα προγραμματιστεί μία (1) ακόμη επιπρόσθετη ημέρα διεξαγωγής τους, αντιστοίχως, με νέα απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020. Οι συμμετέχοντες στις εν λόγω εξετάσεις θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής τους στις εξετάσεις, ενώ οι ίδιοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά στα τηλέφωνα 2106508473 και 2106508788 της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και από τους εγκεκριμένους Φορείς επιμόρφωσης.

Υποχρεώσεις υποψηφίων συμμετεχόντων

Επιπροσθέτως και με σκοπό την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω εξετάσεις υποχρεούνται:

 1. να προσέλθουν στο χώρο εξέτασης (αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών - οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου–Χολαργού) μία (1) ώρα πριν από την έναρξη αυτής και να παραμείνουν έξωθεν του κτιρίου, αναμένοντας οδηγίες από το προσωπικό του Υπουργείου, τηρώντας σε κάθε περίπτωση, τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους, όπως αυτές υποδεικνύονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. και,
 2. να φορούν κατάλληλες προστατευτικές μάσκες προσώπου και γάντια, καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο κτίριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου–Χολαργού) εντός του οποίου θα διεξαχθούν οι εν θέματι εξετάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν έγκαιρα στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 για την κατηγορία των ελαφρών οχημάτων και έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 για την κατηγορία των βαρέων οχημάτων, συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής του Παραρτήματος XII της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 κ.υ.α. (Β΄ 1172), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 αυτής.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin