Ίδρυση ΣΕΚΟΕ - Σύνδεσμος Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος

Στις 02-07-2020 συστήθηκε ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και διακριτικό τίτλο ΣΕΚΟΕ και στην αγγλική "HELLENIC COALITION FOR ALTERNATIVE FUELS» και διακριτικό τίτλο «H.C.A.F." To Σωματείο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου του ΣΕΚΟΕ

Αθήνα 06/07/2020

Δελτίο Τύπου No.1

Θέμα: Ίδρυση ΣΕΚΟΕ - Σύνδεσμος Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος

Στις 02-07-2020 συστήθηκε ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και διακριτικό τίτλο ΣΕΚΟΕ και στην αγγλική "HELLENIC COALITION FOR ALTERNATIVE FUELS» και διακριτικό τίτλο «H.C.A.F." To Σωματείο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

H έδρα του Σωματείου βρίσκεται επί της Λεωφ. Λαυρίου 109 στα Γλυκά Νερά του Δήμου Παιανίας.

Οι σκοποί του ΣΕΚΟΕ

Οι σκοποί του Σωματείου είναι ειδικότερα και ενδεικτικά οι κάτωθι:

  1. Η προβολή και ενημέρωση της Πολιτείας και του κοινού για τα οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα των αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων στην αυτοκίνηση.
  2. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και την Πολιτεία για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων και θέσπιση νεότερων κανόνων και προδιαγραφών για την ορθή και ασφαλή διάθεση, διακίνηση, αποθήκευση και χρήση αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων καθώς και την βελτίωση της ποιότητάς τους.
  3. Η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση στατιστικών, επιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων και στοιχείων των αερίων και εναλλακτικών καυσίμων και των συστημάτων χρήσης αυτών.
  4. Η δια βίου εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών και τρίτων ενδιαφερομένων, στις ιδιότητες και πλεονεκτήματα των αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, την ασφαλή διάθεση, διακίνηση και χρήση αυτών και των συστημάτων χρήσης αυτών.
  5. Η συμβολή στην προάσπιση των κανόνων νομιμότητας και ασφάλειας στη διάθεση, διακίνηση, εμπορία, αποθήκευση και χρήση των αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων για οχήματα.
  6. Η συμμετοχή στις διαβουλεύσεις, επιτροπές και εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια και εκθέσεις και γενικά δραστηριότητες μελέτης, επεξεργασίας κανόνων και θεσμικών πλαισίων, προβολής και ενημέρωσης ως προς τα πλεονεκτήματα εν γένει, της διάδοσης και ασφαλούς χρήσης των αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων για οχήματα.
  7. Η παροχή επιστημονικής και τεχνολογικής υποστήριξης και ενημέρωσης προς τα μέλη, τις αρχές και την Πολιτεία για κάθε θέμα που σχετίζεται με τα αέρια και εναλλακτικά καύσιμα.
  8. Η ανταλλαγή και παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και στατιστικών πληροφοριών και συμβουλών προς τα μέλη του σωματείου και φορείς σε σχέση με τα αέρια και λοιπά εναλλακτικά καύσιμα για χρήση σε οχήματα. Ο ΣΕΚΟΕ επιδιώκει δε την εκπροσώπηση των μελών προς κάθε ελληνική αρχή και οργανισμό καθώς και το εξωτερικό.
  9. Η καθιέρωση ηθικών ή και υλικών βραβείων, υποτροφιών και επαίνων προς φοιτητές, σπουδαστές και ερευνητές για μελέτες και εργασίες με αντικείμενο τα αέρια και τα λοιπά εναλλακτικά καύσιμα και τα συστήματα χρήσης τους για κίνηση οχημάτων.

Ο ΣΕΚΟΕ δεν επιδιώκει κερδοσκοπικούς, εμπορικούς ή συνδικαλιστικούς σκοπούς.

Τα μέλη του ΣΕΚΟΕ διατηρούν την επαγγελματική τους ανεξαρτησία.

Μέλη του Σωματείου

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, Έκτακτα, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα και αρωγό.

Ως μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Διάρκεια λειτουργίας

Η διάρκεια του Σωματείου ορίζεται αορίστου χρόνου.

Το Σωματείο αναμένεται να συνέλθει σύντομα σε σώμα και να γίνουν εκλογές.


Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή

Πρόεδρος: Κ. Καλογρίτσας.
Γ. Γραμματέας: Μ. Χατζηεμμανουήλ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin