Επιδότηση από 2.000€ έως 12.000€ για την αντικατάσταση καυσίμου κινητήρων πετρελαίου/βενζίνης σε CNG

Μια νέα δράση δίνει την δυνατότητα στα συνεργεία αερίων καυσίμων να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους εκμεταλλευόμενοι τα δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώσε την προκήρυξη δύο νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις δράσεις: «Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ.

espa4

Για τα συνεργεία

Ιδιαίτερο επαγγελματικό και οικονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο νέες αυτές προκηρύξεις για τα συνεργεία μιας και στις δύο περιπτώσεις χρηματοδοτείται για την επιχείρηση που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα η μετατροπή του κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου ή βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου ή βενζίνης και φυσικού αερίου (CNG).
Ένα σημαντικό λοιπόν οικονομικό και περιβαλλοντικό κίνητρο, για τις επιχειρήσεις που θα έχουν την δυνατότητα να ανανεώσουν τα οχήματά τους, για τις επιχειρήσεις εμπορίας συστημάτων μετατροπής φυσικού αερίου (CNG), για τα συνεργεία αερίων καυσίμων που θα εμπλακούν στην διαδικασία μετατροπών κινητήρων αλλά και για τα ΚΤΕΟ όπου θα πρέπει να ελέγξουν αυτές τις μετατροπές.

Ποιες είναι οι επιδοτήσεις για τα οχήματα:

Στην παράγραφο σχετικά με τα μεταφορικά μέσα και στις δύο σχετικές δράσεις αναφέρεται:

Μεταφορικά Μέσα

 1. Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης
 2. Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου /βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).

Η προμήθεια μεταφορικού μέσου της κατηγορίας 1 είναι επιλέξιμη υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

 • Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης και με προδιαγραφές ρύπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.
 • Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει.

... σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό κίνητρο, για τις επιχειρήσεις που θα έχουν την δυνατότητα να ανανεώσουν τα οχήματά τους, για τις επιχειρήσεις εμπορίας συστημάτων μετατροπής φυσικού αερίου (CNG), για τα συνεργεία αερίων καυσίμων αλλά και για τα ΚΤΕΟ ...espa1

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη που αφορά σε αγορά για:

 • επιβατικά οχήματα
 • μικτής χρήσης οχήματα
 • Δεν είναι επιλέξιμη η κατηγορία αυτή για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

Η μετατροπή επαγγελματικού και μικτής χρήσης οχήματος του σημείου 2 είναι επιλέξιμη υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

 • το μεταφορικό μέσο που θα μετατραπεί θα πρέπει να είναι στην κυριότητα της επιχείρησης
 • το μεταφορικό μέσο που θα μετατραπεί θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.

Επισημαίνεται ότι το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:

 • μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήματος άνω των 6 τόνων σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 12.000 ευρώ
 • μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήματος (από 3,5 τόνους μέχρι και 6 τόνους) σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 7.000 ευρώ
 • μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου επαγγελματικού ή μικτής χρήσης οχήματος μέχρι και 3,5 τόνους σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 3.500 ευρώ
 • μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης βενζινοκίνητου οχήματος μέχρι 2.500 cc σε κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 2.000 ευρώ
 • μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης βενζινοκίνητου οχήματος άνω των 2.500cc σε κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης για οχήματα μέχρι 3.500 ευρώ.

Ποιους αφορούν τα προγράμματα:

1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστι-κότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
 • έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από 6/2/2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

espa3

Επιδοτούμενες δαπάνες:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ψηφιακή προβολή
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Τεχνικές μελέτες
 • Μεταφορικά μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

2. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρημα-τικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

... η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση
               υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων...

Επιδοτούνται δαπάνες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ με επιδότηση 50%.
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr και είναι δυνατή από 6/2/2019 μέχρι 19/4/2019. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

espa2

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τις Δράσεις μπορείτε να απευθυνθείτε:

 • στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από 8:00πµ έως 5:00µµ)
 • στο 801 11 36300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8:00πμ έως 7:00μμ
 • Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ και τις Περιφερειακές Μονάδες του.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη του κάθε προγράμματος εδώ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored facebook logored YouTube redr Twitter