Προσοχή στους ελέγχους των κλιμακίων Περιβάλλοντος – Τι πρέπει να προσέξουν συνεργεία αυτοκινήτων και πλυντήρια-λιπαντήρια για την αποφυγή προστίμων

Τεχνική ενημέρωση
του Γ. Κουτσούγερα (ηλεκτρολόγο μηχ/κό Ε.Μ.Π.)

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται πολύ συχνά αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Δ/νσης Περιβάλλοντος σε συνεργεία αυτοκινήτων και πλυντήρια-λιπαντήρια, με σκοπό να διαπιστωθεί αν τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία και γενικά να ελεγχθεί η νομιμότητα των εγκαταστάσεων αυτών.

Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται συνήθως εξαιτίας καταγγελιών, διαφόρων, βάσιμων ή όχι, ύστερα από τις οποίες τα αρμόδια κλιμάκια είναι υποχρεωμένα να πραγματοποιήσουν αυτοψία και έλεγχο των εγκαταστάσεων και μάλιστα αιφνιδιαστικά.

Το αποτέλεσμα είναι τις περισσότερες φορές να διαπιστώνονται αρκετές  παραβάσεις που οφείλονται είτε στην αμέλεια είτε στην ελλειπή ενημέρωση ή και στην άγνοια της νομοθεσίας και των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών των συνεργείων ή πλυντηρίων-λιπαντηρίων. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι «τσουχτερά» αλλά και η ψυχική οδύνη και ταλαιπωρία που συνεπάγονται δεν είναι μικρή διότι εκτός των άλλων δίνεται έγγραφη  αναφορά στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών για περεταίρω ελέγχους. Επίσης εγκαλείται εγγράφως ο υπεύθυνος της επιχείρησης για συμμόρφωση σε τακτή προθεσμία, χωρίς φυσικά να αφαιρούνται τα πρόστιμα που έτσι και αλλιώς έχουν επιβληθεί και έχουν πάρει το δρόμο της αναγκαστικής είσπραξης, ανεξάρτητα με το αν ληφθούν ή όχι τα μέτρα συμμόρφωσης που απαιτούνται.

Με αυτό μας το άρθρο ενημερώνουμε τους φίλους επαγγελματίες, τι πρέπει να προσέξουν ώστε να αποφύγουν άσκοπες περιπέτειες (πρόστιμα, έγγραφες αναφορές, περεταίρω ελέγχους κ.λ.π.).

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται συνήθως είναι οι εξής:

Έγγραφα

Τα έγγραφα που πρέπει να έχει στην κατοχή του και να επιδείξει στους ελεγκτές ο επαγγελματίας είναι:

 • Άδεια λειτουργίας του συνεργείου ή πλυντηρίου-λιπαντηρίου σε ισχύ.
 • Κατάλογος Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) που συνοδεύει την άδεια λειτουργίας και εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών.
 • Αντίγραφο εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος όπως προβλέπεται στην περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Αντίγραφο ηλεκτρονικής καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων για τη δραστηριότητα. Πρέπει βέβαια να έχει προηγηθεί εγγραφή της επιχείρησης και της εγκατάστασης στο Η.Μ.Α. και η έγκαιρη υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων.
 • Συμβάσεις με αδειοδοτημένες εταιρείες παραλαβής υγρών ή στερεών αποβλήτων της δραστηριότητας είτε αυτά είναι επικίνδυνα ή μη.
 • Παραστατικά παράδοσης παραλαβής (π.χ. τιμολόγια, δελτία παραλαβής κ.λ.π.) από τις παραπάνω αδειοδοτημένες εταιρείες παραλαβής για όλα τα απόβλητα που παράγονται. Ενδεικτικά αναφέρουμε: χρησιμοποιημένα λάδια αυτοκινήτων, φίλτρα λαδιού, άδεια δοχεία λαδιού, σιδηρούχα και άλλα μέταλλα, μπαταρίες μολύβδου, ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τακάκια φρένων, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά, διάφορα φίλτρα και υλικά φίλτρων, εξαντλημένοι καταλύτες, χρησιμοποιημένα στουπιά, απορροφητικά υλικά και ρουχισμός, οργανικοί διαλύτες, απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών, χρησιμοποιημένα φίλτρα ενεργού άνθρακα, συσκευασίες με κατάλοιπά επικίνδυνων ουσιών, πλαστικά, γυαλί κ.α.
 • Ειδικά για τα βαφεία ζητούνται τιμολόγια αγοράς ή παραλαβής των χρησιμοποιημένων φίλτρων ενεργού άνθρακα της μονάδας Αντιρρύπανσης του φούρνου βαφής.
 • Για τα πλυντήρια αυτοκινήτων ζητείται σύμβαση με εταιρεία και αποδεικτικά για την παράδοση της λάσπης και της ελαιώδους φάσης του βορβοροσυλλέκτη.

Έλεγχος εγκαταστάσεων-μετρήσεις

Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Διαπίστωση αν η επιχείρηση κατά την ώρα της αυτοψίας λειτουργούσε με κλειστές πόρτες και ανοίγματα σε περίπτωση που εκτελούνταν εργασίες που προκαλούν θόρυβο.
 • Μέτρηση του εκπεμπόμενου θορύβου από την λειτουργία του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας (αεροσυμπιεστής, ανυψωτικό, σφυρηλάτηση, φούρνος βαφής, απαγωγικό-εξαερισμός). Η μέτρηση πρέπει να γίνεται με κλειστές πόρτες και ανοίγματα.
 • Έλεγχος για την ύπαρξη συστήματος μηχανικού εξαερισμού είτε με ανεμιστήρες είτε και με κανάλια εξαερισμού.
 • Έλεγχος αν οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι είναι καθαροί από παλιά ανταλλακτικά και υγρά ή στερεά απόβλητα.
 • Έλεγχος για την ύπαρξη σταθμευμένων αυτοκινήτων προς επισκευή στο πεζοδρόμιο ή άλλους κοινόχρηστους χώρους.
 • Διαπίστωση ύπαρξης οσμών στον περιβάλλοντα χώρο του συνεργείου.
 • Για τα βαφεία: Έλεγχος αν υπάρχει φούρνος βαφής με σύστημα αντιρρύπανσης, φίλτρα ενεργού άνθρακα και απαγωγό απαερίων βαφής.
 • Για τα φανοποιεία: Έλεγχος αν διαθέτουν θάλαμο σφυρηλάτησης ή άλλο αντίστοιχο μέτρο ηχομόνωσης.
 • Για τα πλυντήρια αυτοκινήτων: Έλεγχος αν υπάρχει εγκατάσταση βορβοροσυλλέκτη και κατάλληλο σύστημα εσχαρών συλλογής των απονέρων πλυσίματος.

Όπως αναφέραμε τα χρηματικά πρόστιμα για τυχόν ελλείψεις, επιβάλλονται και ισχύουν έστω και αν συμμορφωθεί εκ των υστέρων η επιχείρηση με τις κείμενες διατάξεις.

Πολλές φορές έχουμε γίνει μάρτυρες να μας καλούν εκ των υστέρων ως ειδικευμένο τεχνικό γραφείο οι φίλοι επαγγελματίες, μετά από καταγγελίες ή αιφνιδιαστικούς ελέγχους, ώστε να συντάξουμε τα κατάλληλα έγγραφα να έρθουμε σε επαφή με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και να βοηθήσουμε στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Καλό είναι η μέριμνα, η προετοιμασία κι η συμμόρφωση της επιχείρησης με τη νομοθεσία να γίνονται έγκαιρα, πριν εμφανιστούν τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις. Ωφέλιμη για αυτό είναι η συνεργασία με έμπειρο τεχνικό γραφείο το οποίο θα έχει αναλάβει εκτός από την έκδοση της απαραίτητης Άδειας λειτουργίας του συνεργείου ή πλυντηρίου-λιπαντηρίου και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και ενεργειών για τη σύννομη λειτουργία της εγκατάστασης, την παρακολούθηση κρίσιμων προθεσμιών, την παρακολούθηση έκδοσης νέων νομοσχεδίων και την παροχή χρήσιμων συμβουλών προς την επιχείρηση και τους επαγγελματίες.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλες περιπτώσεις που πρέπει να προσέχουν οι επαγγελματίες ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητάς τους αλλά περιοριζόμαστε σε αυτά που είναι τα κυριότερα.

Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε και να σας ενημερώσαμε, ωστόσο για κάθε άλλη ερώτηση ή συμβουλή θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Καλή συνέχεια και καλές δουλειές!

65284784 2299008893541761 7285337670249611264 n

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ
Μεσογείων 256, 15561 Χολαργός – Τηλ. 210 6006546, 210 5236690, 693 6986702
Web Site: https://adeies-synergeion.gr, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., facebook

Γιώργος Κουτσούγερας (ηλεκτρολόγος μηχ/κός Ε.Μ.Π.)

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter