Ένα ακριβό κοτόπουλο

- Ðüóï Ý÷åé ôï êïôüðïõëü óïõ;

- ÄÝêá ëßñåò, áðáíôÜ ï ×üôæáò

Ï ðåëÜôçò èõìþíåé:

- Ðþò ôïëìÜò ëÝåé íá æçôÜò ìéá ôÝôïéá ôéìÞ ãéá ôï êïôüðïõëü óïõ;

Êáé ï ×üôæáò áôÜñá÷ïò ôïõ ëÝåé:

- ÂëÝðåéò åêåßíï ôï ðïõëß;

- Å… êáé ëïéðüí;

- ÆçôÜíå ôñéðëÜóéá ôéìÞ áðü ôï äéêü ìïõ…

- ÖõóéêÜ áöïý åêåßíï îÝñåé íá ìéëÜåé…

- ºóùò, áðáíôÜ ï ×üôæáò, ôï äéêü ìïõ üìùò îÝñåé íá áêïýåé.

Áõôü äåí åßíáé êáëýôåñï;

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tagged under

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin