Αλλάζουν τα δεδομένα κυκλοφορίας και χαρακτηρισμού για τα ιστορικά αυτοκίνητα-αντίκες

Με την νέα  ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε  την 31-12-2019 με θέμα «Αντικατάσταση της Α οικ. 94748-4130 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 570/Β/2019) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων» έρχεται η αντικατάσταση της προηγούμενης η οποία είχε δημοσιευθεί  τον Φεβρουάριο του 2019 ενώ μένει και εκτός «ιστορίας» η ΕΟΒΕΑΜΜ 

Τον Φεβρουάριο του 2019 εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που έβαζε τους όρους και τις προϋπόθεσης για την κυκλοφορία των ιστορικών αυτοκινήτων.

Η εν λόγο  ΚΥΑ προέβλεπε στο άρθρο 4 ότι τα αυτοκίνητα αυτά θα έπρεπε να λάβουν Πιστοποιητικό Καταχώρησης ιστορικού Οχήματος (ΠΚΟ) από 4μελή επιτροπή. Στόχος του νομοθέτη ήταν να διασφαλίσει ότι μηχανικά ο στόλος των ιστορικών αυτοκινήτων ήταν σε θέση να κυκλοφορεί στους δρόμους με ασφάλεια.

Σε περίπτωση που ένα όχημα δεν λάμβανε ΠΚΟ δεν θα επιτρεπόταν η κυκλοφορία του με βάση την σχετική  ΚΥΑ. Ωστόσο η επιτροπή που θα αποτελούνταν από δύο εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Υποδομών και έναν τεχνίτη μηχανικό ορισμένο από την Ομοσπονδία ΕΟΒΕΑΜΜ  δεν συστάθηκε ποτέ.

Δύο μήνες μετά την έκδοση της ΚΥΑ το υπουργείο  προχώρησε σε αναστολή της ισχύος της με αποτέλεσμα να μην απαιτείται το ΠΚΟ. Κατά το δίμηνο αυτό οι διάφορες ενώσεις παρείχαν ένα υποτυπώδες πιστοποιητικό, μέχρι τη σύσταση της 4μελούς επιτροπής, το οποίο προκάλεσε έναν πόλεμο τιμών και διαφωνιών  αφού η κάθε ένωση τιμολογούσε διαφορετικά τον τεχνικό έλεγχο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία διαχείριση του ζητήματος και το θέμα έληξε με την αναστολή ισχύος του νόμου από τον περασμένο Απρίλιο.

Σήμερα με την νέα ΚΥΑ δεν απαιτείται ανάλογο πιστοποιητικό, συνεπώς και ο ρόλος της ομοσπονδίας ΕΟΒΕΑΜΜ καταργείται.

Αναλυτικά λοιπόν στην νέα ΚΥΑ και στα βασικά άρθρα αναφέρεται:
 
Ειδικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούνται μόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας

 1. Ειδικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούνται μόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας δύνανται να κυκλοφορούν, κατά τις εκδηλώσεις τις οργανωμένες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), επί οδών ή άλλων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων καθώς και κατά τις αναγκαίες προς επισκευή και συντήρηση αυτών μετακινήσεις, βάσει πιστοποιητικού καταχωρήσεως που εκδίδεται από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.) ή τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.), κατά περίπτωση, και στα οποία έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση του ν. 2725/1999. Τα προαναφερόμενα οχήματα οφείλουν να φέρουν κατά τις ανωτέρω εξόδους τους για αγώνες, δοκιμές και μετακινήσεις, χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες χορηγούμενες από τους ως άνω φορείς.
 2. Δεν επιτρέπεται η αυτοκίνητη μετακίνηση των αγωνιστικών αυτοκινήτων από και προς τον τόπο των αγώνων ή της επισκευής και συντήρησης αυτών. Για τις προαναφερόμενες μετακινήσεις θα χρησιμοποιούνται φορτηγά ή ρυμουλκούμενα.

Καθορισμός οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος

 1. Ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καθορίζονται τα οχήματα τα οποία πληρούν τις αρχές, απαιτήσεις και προϋποθέσεις των διεθνών κανονισμών που έχουν θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.) και η Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.). Καθορίζονται και χαρακτηρίζονται ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα την Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α., κατά περίπτωση, βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που οι οικείοι κανονισμοί ορίζουν. Οι ανωτέρω φορείς χορηγούν βεβαίωση χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος, ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως ιστορικού, και περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
 2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου 1, ο κύριος του οχήματος δύναται, για την κυκλοφορία του ιστορικού οχήματος για τις ανάγκες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, να αποκτήσει ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα (πινακίδες ή οιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο) που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα ιστορικών οχημάτων της επιλογής του. Το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα δεν υπέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας κατά το άρθρο 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα δε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για κάθε οδικό όχημα. Όχημα που φέρει συμβατικά στοιχεία κυκλοφορίας, εφόσον πρόκειται να συμμετάσχει σε διοργανώσεις των φορέων ιστορικών οχημάτων νομίμως αδειοδοτημένες, οφείλει να φέρει τα χορηγηθέντα ενάριθμα διακριτικά γνωρίσματα σε εμφανές σημείο στον εμπρόσθιο και οπίσθιο ανεμοθώρακα.
 3. Για τα οχήματα που εισάγονται ή μεταφέρονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν ταξινομηθεί στη χώρα μας, η έκδοση της βεβαίωσης χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως ιστορικού, προϋποθέτει την προσκόμιση του οικείου τελωνειακού παραστατικού.

Όροι κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Επιτρέπεται η, κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων των άρθρων 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θέση σε δημόσια κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν φέρουν τα στοιχεία κυκλοφορίας των ανωτέρω διατάξεων του Κ.Ο.Κ. μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Για τους σκοπούς συμμετοχής σε διοργανώσεις των φορέων ιστορικών οχημάτων νομίμως αδειοδοτημένες, κατά τα οριζόμενα του άρ. 49 του Κ.Ο.Κ., εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:
  1. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος,
  2. τo ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα της παρ. 2 του άρθρου 2,
  3. βεβαίωση του διοργανωτή, στην οποία αναγράφεται η απόφαση αδειοδότησης και βεβαιώνεται η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκειά τους, καθώς και η συμμετοχή του συγκεκριμένου οχήματος σε αυτήν.
   Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται για την άπαξ αυτοκίνητη μετακίνηση κατά τις προηγούμενες δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη και κατά την επόμενη μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της διοργάνωσης. Εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται για τη συμμετοχή σε διοργανώσεις στην αλλοδαπή, οι παραπάνω ημέρες μετακίνησης ισχύουν για την μετάβαση από τον χώρο στάθμευσης του οχήματος προς το σημείο εξόδου από τη Χώρα και από το σημείο εισόδου στη Χώρα προς τον χώρο στάθμευσης του οχήματος.
 2. Για τους σκοπούς της επισκευής τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:
  1. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος,
  2. το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα της παρ. 2 του άρθρου 2,
  3. κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο - επί παραδείγματι, τιμολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο συναφές νόμιμο παραστατικό - από το οποίο προκύπτει η ημέρα εισόδου και εξόδου του οχήματος από το συνεργείο.
   Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται για την αυτοκίνητη μετακίνηση από και προς τον τόπο στάθμευσης του οχήματος και τον χώρο του συνεργείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: (α) εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα, ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα της ίδιας ή άλλης όμορης Περιφέρειας, (β) ειδικώς για την Περιφέρεια Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων), εντός των ορίων αυτής ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα άλλης Περιφέρειας.
 3. Για τους σκοπούς της διάνυσης διαδρομών για τη συντήρησή τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:
  1. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος.
  2. το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα της παρ. 2 του άρθρου 2. Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται κάθε Κυριακή εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα, με εξαίρεση την περιοχή της Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων), όπου η κυκλοφορία επιτρέπεται εντός της οικείας Περιφέρειας.

Οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις

Όλα τα οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος σε πρότερο χρονικό σημείο με βάση προγενέστερες διατάξεις, διατηρούν τον σχετικό χαρακτηρισμό. Καταργείται η διαδικασία επανεξέτασης οχημάτων χαρακτηρισμένων ως ιστορικού ενδιαφέροντος  και ο ρόλος της ΕΟΒΕΑΜΜ

Προβλέπεται επίσης  διαδικασία διαγραφής οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος καθώς και διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις για την μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών ιστορικών οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ εδώ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin